UVCulturaExtensió UniversitàriaUniversitat de València Logo del portal

Documentació per a la presentació de propostes de cursos al Servei d'Extensió Universitària:

a) Fitxa acadèmica de la proposta de curs d'Extensió Universitària.

b) Informe favorable de la CAT, o acord certificat pels òrgans corresponents dels centres,serveis o entitats externes proponents, de la pertinència de les activitats formatives presentades. En aquest informe s’ha de fer constar, inequívocament, que els continguts de les activitats no coincideixen amb els mòduls i assignatures impartits en els diferents estudis reglats de la Universitat de València.

c)  El personal de la Universitat de València no funcionari ha de presentar el contracte laboral.

d)  Només als casos d'activitats presencials serà necessari la reserva d’aula i instal·lacions pertinents per a la docència del curs ha d’incloure, deforma expressa, la informació següent: campus, nom de l’edifici, nom identificatiu de l’aula, dates i hores i indicació de si les aules són accessibles per a estudiants discapacitats i/o amb problemes de mobilitat. Pel que fa a la cessió d’aules, es recorda la vigència del protocol per a l’ús dels espais docents de la Universitat de València, aprovat per Consell de Govern d’1 de març de 2011 (ACGUV 64/2011). En cas d’impossibilitat de presentar una reserva en ferm, s’admetrà el compromís de reserva per part de la unitat de campus o centre responsable. Quan l’organització externa facilite espais per a la realització del curs, caldrà especificar-ne la capacitat i les característiques.