UVCulturaExtensió UniversitàriaUniversitat de València Logo del portal

1. Responsable

Universitat de València Estudi General.
Edifici del Rectorat.
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010-València

La Universitat de València és una universitat pública que té per funció principal la prestació del servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi.

En l’acompliment de la seva tasca disposa de fitxers i tractaments de dades personals sotmesos al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i les seves normes de desenvolupament.

2. Objecte de la política de privadesa

La present política de privadesa es refereix exclusivament al web oficial del Servei d’Extensió Universitària així com als tractaments d’informació personal vinculats al mateix i a les tasques pròpies del Servei.

3. Confidencialitat i seguretat

Els tractaments de dades en aquest web garanteixen els principis de secret i seguretat (confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades) en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel que s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal.

4. Drets d’oposició al tractament, accés, rectificació i cancel·lació

L’exercici d’aquests drets és personalíssim. En conseqüència:

 • Quan es realitze mitjançant el correu electrònic haurà d’utilitzar-se un compte proporcionat per la Universitat.
 • Podrà realitzar-se per escrit presentant davant qualsevol Oficina de Registre d’entrada de documents de la Universitat o per mitjà de correu certificat.

En qualsevol cas la sol·licitud haurà d’incloure:

 • Nom, cognoms de l’interessat.
 • Fotocòpia del document nacional d’identitat de l’interessat o document oficial equivalent.
 • Identificació, si escau, de la persona que us represente, així com el document acreditatiu de la representació.
 • Petició en la que es concreta la sol·licitud.
 • Domicili a l’efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant.
 • Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

Aquests drets podran exercitar-se davant:

Servei d’Extensió Universitària de la Universitat de València.
C/Amadeu de Savoia ,4
46010-València.

5. Ús del Web

El nostre web permet la navegació anònima. Les dades tècniques generades per la navegació no són objecte de tractament amb fins de revelació d’informació personal.

Els processos de captació de dades personals existents compleixen amb els requisits d’informació i consentiment establerts pels arts. 5 i 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

6. Dades sobre menors o discapacitats

Aquest web no té per objecte la prestació de serveis a menors d’edat ni la captació de les seves dades.

Si un usuari es trobés legalment incapacitat en virtut de resolució judicial que obligue a contar amb el consentiment dels seus tutors legals per al tractament de la seva informació personal haurà de posar aquest fet en el nostre coneixement i aportar la deguda autorització.

Avis legal

El Servei d’Extensió Universitària està constituït com un servei general, sense ànim de lucre, reconegut en els Estatuts de la Universitat de València en el títol I , Capítol 7é. “dels Serveis Generals”.

1. Ús del web

L’accés a i/o ús del web és totalment voluntari i atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari.

L’usuari s’obliga a utilitzar els nostres serveis i continguts conforme a la legislació vigent i als principis de bona fe i usos generalment acceptats.

L’ús d’aquest web i dels serveis que proporciona es sotmetrà a les Normes d’ús dels recursos informàtics i telemàtics de la Universitat de València.

2. Responsabilitat

El Servei no garanteix ni es fa responsable, en cap cas ni circumstància, dels següents fets i continguts, ni de dels danys i perjudicis que puguen derivar-se dels mateixos:

 • Falta de disponibilitat, continuïtat, accés, manteniment i efectiu funcionament de la web o/i dels seus serveis i actualització, exactitud, pertinença, actualitat i fiabilitat dels seus continguts, qualsevol que siga la causa, i les dificultats o problemes tècnics o d’altra naturalesa en els quals tinguen el seu origen aquests fets.
 • La transmissió i/o existència de virus, altres elements o programes lesius per a l’equip dels usuaris derivats de l’accés, ús o examen del lloc, o que puguen produir alteracions en els seus documents electrònics o fitxers.
 • De l’ús il·lícit, negligent, fraudulent, suplantant la personalitat d’un tercer o contrari al contingut d’aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment admesos o a l’ordre públic, del web, dels seus serveis i continguts, pels usuaris.
 • La informació proporcionada a través de la pàgina, mitjançant resposta a la consulta d’expedients o derivada de qualsevol base de dades té caràcter merament orientatiu i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que els siga d’aplicació.
 • En la pàgina s’han inclòs enllaços a pàgines de llocs web de tercers, la major part a pàgines d’Internet que s’han considerat d’interès per als usuaris. No obstant això, el Servei d’Extensió Universitària no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la pàgina.

3. Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual d’aquesta pàgina, el seu disseny gràfic i els codis que conté, són titularitat de la Universitat de València Estudi General, tret que s’indique una titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres, llevat que siga per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual. Igualment, totes les fotografies, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina estan protegits per Llei.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguen i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es deriven.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i/o imatge, logotips,…) i altres elements d’aquest lloc, excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan així resulte permès per la llei.

El motor d’aquesta web és el Sistema de Gestió de Continguts (CMS) en Programari Lliure baix la llicència GPL de la Free Software Foundation: Joomla Versió 1.0.7-0.2 Stable Accesible.

4. Normes aplicables

Les presents condicions d’ús es regiran per la legislació espanyola i per la normativa específica de la Universitat.