Referència Normativa Document(s)
LO 4/2007

Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei 6/2001

LO 6/2001

Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats

L 14/2011

Llei 14/2011, d´1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació

L 53/1984

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d´incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

L 30/1984

Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública.

RDL 14/2012

Reial Decret-Llei 14/2012, de 20 d´abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l´àmbit educatiu

RD-L 13/2010

Reial Decret-Llei 13/2010, de 3 de desembre, d´actuacions en l´àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per a fomentar la inversió i la creació d´ocupació

RDL 5/2015

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

RDL 4/2000

Reial Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

RD 1837/2008

Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals

RD 1313/2007

Reial Decret 1313/2007, de 5 d'octubre pel qual s´estableix el règim dels concursos per a l´accés als Cossos docents universitaris.

RD 1312/2007

Reial Decret 1312/2007, de 5 d'octubre, pel qual s´estableix l´acreditació nacional per a l´accés als Cossos docents universitaris.

RD 543/2001

Reial Decret 543/2001, de 18 de maig, sobre accés a l´ocupació pública de l´Administració General de l´Estat i els seus Organismes públics de nacionals d´altres Estats als quals és aplicable el dret a la lliure circulació de treballadors.

RD 365/1995

Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s´aprova el Reglament de Situacions Administratives dels Funcionaris Civils de l´Administració General de l´Estat.

RD 1086/1989

Reial decret 1086/1989, de 28 d´agost, sobre retribucions del professorat universitari

RD 598/1985

Reial Decret 598/1985, de 30 d´abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l´Administració de l´Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i Empreses depenents.

RD 1930/1984

Reial Decret 1930/1984, de 10 d´octubre, pel qual es desenvolupa l´article 45, 1, de la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d´agost, de Reforma Universitària

D 315/1964

Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s´aprova la Llei articulada de Funcionaris Civils de l´Estat.

OM 2249/1995

Ordre de 23 de gener de 1995 per la qual es desenvolupa el Reial decret 1665/1991 de 25 d´octubre, pel qual es regula el sistema general de reconeixement dels títols d´ensenyament superior dels Estats membres de la Comunitat Europea, en el que afecten a les professions de Psicòleg, Biòleg, Maestro, Professor d´Educació Secundària i Professor d'Universitat.

DCV 3/2017

DECRET 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel que s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

DCV 174/2002

Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari.

ACGUV 114/2003

Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València. (CG 27-V-2003).

+ info

Modificat CG 19-XII-2003. Correcció d'errades CG 27-I-2004. Modificat CG 26-IV-2005. Modificat CG 6-III-2007. Modificat CG 19-VI-2007. Modificat CG 23-XII-2008. Modificat CG 17-II-2009. Modificat CG 6-V-2009. Modificat CG 1-XII-2009. Modificat CG 9-VI-2010. Modificat CG 19-IV-2011. Modificat CG 29-IV-2013. Modificat CG 24-VI-2014. Modificat CG 3-III-2015. Modificat CG 18-XII-2015. Modificat CG 26-IV-2017)

-info
RUV 6263/2010

Resolució de 28 d´abril de 2010, de la secretària general de la Universitat de València, per la qual es delega en els secretaris dels departaments la competència de custodiar la documentació presentada pels participants en els concursos per a proveir places de personal docent i investigador de la Universitat de València.

 
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies