University of Valencia logo Logo Tarongers Campus Management Unit Logo del portal

Assegurança Tot Risc de la Universitat de València

Liberty Specialty Markets. 
 

https://www.uv.es/gerencia/privatasegur/polissa-danys-materials-2023-2.pdf

La pòlissa atorga cobertura als béns patrimoni de la Universitat que siguen robats o patisquen danys per qualsevol de les causes determinades en el mateix.

Vigència des de l'1 de Gener de 2019 fins a l'1 de Gener de 2020  (Prorrogable)

La franquícia és de 1400 € per tant sobre el valor actualitzat del bé es descomptarà aquesta quantitat.

No més tindran cobertura els béns que es trobin en dependències de la Universitat o els quals temporalment hagin estat desplaçats per a la seva reparació o manteniment.

Tramitació

Haurien d'emplenar-se les dades del formulari i enviar els següents documents a la Unitat de Gestió de Campus:

  1. Denúncia formulada davant la policia.
  2. Còpia de la factura de compra del bé.
  3. Còpia de l'inventari del bé.
  4. Pressupost econòmic (en cas de reparació)

Persona que ompli el formulari:

Cognoms i Nom:

Telèfon:

E-mail:

Dades del siniestre:

Centre/Departament/Servei Afectat:

Data i hora del siniestre:

Descripció dels fets:

Relació de material sustret:

Danys Ocasionats :

Valoració econòmica:

http://www.uv.es/gerencia/privatasegur/tr_2014.pdf