Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió Campus de Burjassot Logo del portal

L'empresa de manteniment ens presta els seus serveis en tasques de conservació i manteniment dels nostres edificis.
Aquest manteniment pot ser:

 • Conductiu : comprèn les activitats relacionades amb l'engegada i desocupada dels equips i instal·lacions.
 • Preventiu : comprèn les operacions periòdiques i sistemàtiques de verificació, inspecció, revisió, neteja, ajustament, correcció i substitució de les parts deteriorades o desgastades del conjunt a mantenir.
 • Predictiu: són les operacions d'inspecció i revisió del conjunt a mantenir, amb la finalitat d'esbrinar el seu estat de vida útil, i la substitució dels diferents elements en funció dels seus paràmetres de funcionament.
 • Normatiu: comprèn les operacions de manteniment especificades amb caràcter obligatori o recomanat, en la normativa legal en vigor o que puga promulgar-se durant la vigència del contracte.
 • Correctiu: aquest manteniment , que és el qual més demanden els usuaris del campus, comprèn les operacions no sistemàtiques d'ajustament, correcció i substitució de parts deteriorades; realitzades per a restituir el conjunt a mantenir a les seues condicions normals de funcionament; i originades com a conseqüència d'avaries o anomalies, interrupcions del servei, funcionament fora dels paràmetres normals o funcionament en condicions que puguen causar danys humans o materials.

Les intervencions que suposen correcció de problemes o substitució d'elements ja existents (l'exemple més típic: lluminàries, etc.) es consideren incloses al contracte, i per tant no deurien comportar càrrec econòmic si no ultrapassen la quantitat establerta com a franquícia (300 euros).

 • Modificatiu: també molt demandat, comprèn les operacions recomanades de corección, substitució, reforma, ampliació i modificació del conjunt a mantenir, per a la seua adaptació a noves necessitats o millora de les seues condicions de funcionament. Aquest manteniment és sempre objecte d'estudi o projecte previ. Es demanarà pressupost a l'empresa de manteniment integral i a aquelles altres empreses que es considere. Si el pressupost que s'accepta és el de l'empresa de manteniment integral: els treballs es faràn fora de l'horari normal de treball.  

Del plec de prescripcions tècniques destaquem pel seu interès :

Les emergències han de ser ateses immediatament, les urgències en un termini màxim de quaranta-vuit hores, els treballs normals en una setmana com a màxim i els restants en un mes.
Per a aquells treballs que requerisquen l'aportació de mitjans no inclosos en el pressupost base de licitació, i que hagen de ser objecte de facturació addicional, l'empresa de manteniment ha de presentar el corresponent estudi i valoració al sol·licitant del treball en el termini màxim d'una setmana. Aquest termini es reduirà al mínim possible en cas d'incidències que afecten al normal funcionament de la Universitat.

Fora del que estableixes els plecs de prescripcions tècniques establits per a aquest servei, la Mesa de coordinació de campus va acordar que tots els pressupostos emesos per l'empresa de manteniment a qualsevol centre, departament o servei del campus, que ascendiren fins a 200€ foren assumits pel campus.

Per a sol·licitar qualsevol intervenció, el personal autoritzat (administradors, conserges, manteniment de la facultat, etc.) pot fer-lo a través de la pàgina web del Servei de Manteniment.

Contacte:

 • LABORAL:
 • Matins de dilluns a divendres (de 7:00 a 15:00) . Encarregat de Manteniment 689796659
 • Vesprades (de 15:00 a 21:30)  Oficial vesprades: 690940189
 • Dissabtes matí Laborables (de 8:00 a 14:00): Oficial dissabtes: 690940189
 • Gestor Tecnic Fernando Corbalán Campos 679629069
 • fcorbalan@serveo.com

 

 • NO LABORAL O LABORAL FORA DEL HORARI DE PRESENCIA: 

           Call Center: 900350365 //911501110//911501111.