Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Suport als Instituts de Paterna Logo del portal

Bústia de contacte

Reglament General de Protecció de Dades (vigent des de 25-05-2018)

 

La Universitat de Valencia, les seues fundacions i entitats associades estan plenament adaptades a la LOPD i al RGPD i per aixo tenen habilitada una adre a (lopd@uv.es) pera qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercir drets i de resoldre amistosament les controversies en materia de protecció de dades de caracter personal.

 

D'acord ambla LOPD i el RGPD, tothom pot exercir sobre els fitxers de titularitat de la Universitat de Valencia i de les seues fundacions i entitats associades els drets següents:

Dret d'accés a les dades personals per a saber quines estan sent objecte de tractament, així com les operacions de tractament que s'hi hagen fet.

Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta.

Dret de supressió i d'oblit de les dades personals, quan aixo siga possible.

Dret de limitar el tractament de les dades personals quan l'exactitud, la legalitat o la necessitat del seu tractament resulten dubtoses. En aquest cas podrem  conservar-les  pera l'exercici  o la defensa  de  reclamacions.

Dret de portabilitat de les dades personals, quan la base legal que ens habilite per tractar-les siga una relació contractual o un consentiment.

Dret d'oposició al tractament de les dades personals, quan la base legal que ens habilite per tractar-les siga un interes legítim. A aquest efecte, deixarem de tractar-les tret que tinguem un interes legítim imperiós opera la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret de revocar el consentiment en qualsevol moment.

Així mateix, amb caracter general, la Universitat de Valencia, les seues fundacions i entitats associades no prendran cap decisió que es base únicament en el tractament automatitzat de dades personals sense el consentiment previ i informat, ni elaboraran perfils sense el coneixement i el consentiment de l'interessat.
 
Tothom pot exercir els drets sobre protecció de dades en qualsevol moment i de forma gratuita enviant un correu electronic a l'adreça lopd@uv.es, amb la indicació de les dades identificatives personals i el dret que es desitge exercir.

D'altra banda, si algú considera que les seues dades personals no han estat tractades adequadarnent o desitja ajudar-nos a millorar l'exercici del dret de protecció de dades en la Universitat de Valencia, pot posar-se en contacte arnb el delegat de la rectora per a protecció de dades en les adreces lopd@uv.es o javier.plaza@uv.es.

Si algú considera que s'ha comes una infracció de la legislació en materia de protecció de dades en el tractarnent o la cessió de les seues dades personals, pot sol·licitar el nostre servei de resolució amistosa de controversies en materia de protecció de dades i noves tecnologies a través de l'adreça lopd@uv.es abans de presentar qualsevol tipus de reclamació.