Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Suport als Instituts de Paterna Logo del portal

Missió

La nostra missió es el suport administratiu als Instituts Universitaris d’Investigació i altres centres de l'àrea acadèmica del Parc científic de la UV.

Objectius

L’objectiu és la gestió econòmica i administrativa dels projectes, convenis i contractes dels investigadors adscrits a l'àrea acadèmica del Parc científic de la UV, així com la gestió de les instal·lacions generals dels edificis i els espais on s’ubiquen els Instituts.

Serveis

La peculiaritat més important és que els Instituts no tenen adscrit personal d’administració i serveis (excepte personal de laboratoris), i tot el personal d’administració esta adscrit a la Unitat, a diferència dels Departaments i Centres que tenen personal propi cadascun d’ells.

També es significatiu que la gestió econòmica està centrada en l’àrea d’investigació. Conseqüència lògica donat que els Instituts es dediquen fonamentalment a tasques investigadores.

Un altra singularitat de la Unitat és que dona suport a set Instituts, 2 ERIs (Laboratori de Processaments d'Imatges-IPL i Biotecnologia i Medicina-BIOTECMED), a més del Centre Sigular: l'Observatori Astronòmic de la Universitat.

El funcionament ordinari de la Unitat es basa en una gestió específica per Instituts, però, coordinada, dirigida i supervisada per la Unitat que és la responsable directa de la gestió.

Els serveis que ofereix, a més a més de la correcta imputació de les despeses generades pels investigadors als corresponents projectes, convenis i contractes, la Unitat disposa d’un compte de caixa fixa, per atendre les necessitats dels investigadors en el desenvolupament de la seva tasca.

Un altre servei que es presta és el funcionament ordinari dels edificis i espais, és a dir, obrir la porta tots els dies de l’any implica atendre les necessitats de neteja, vigilància, de manteniment de les instal·lacions i els subministres d’energia, aigua etc.

El tipus de clients de la Unitat son professors d’Universitat i/o investigadors, personal de suport a la investigació, estudiants pre i post doctorals, així com proveïdors de la Universitat.

El personal adscrit a la Unitat es de 3 caps d’Unitat, 13 administratius, 2 efectius de serveis (Coordinador i Auxiliar), que desenvolupen les seues funcions en les següents grans àrees de treball:

 • Atenció directa a un Institut; òrgans col.legiats i personals
 • Coordinació, supervisió i tramitació d’expedients de despesa directes
 • Tramitació d’expedients de caixa fixa, conciliació i rendició de comptes
 • Serveis de correu, porteria, informació i atenció de visitants i proveïdors
 • Serveis de manteniment d’edificis i instal·lacions
 • Coordinació i supervisió general

Els mètodes que emprem son en gran mesura resultants de l’aplicació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. La distribució d’informació es realitza majoritàriament aprofitant la xarxa informàtica, així com la gestió ordinària esta basada en mitjans informàtics. Cal dir, que estos mètodes no son substitutius del contacte personal, amb els clients (usuaris), relació fonamental d’un servei de suport com aquest, sinó eines que faciliten el treball a tots.

L’ús del correu electrònic, tant a nivell individual con les llistes de distribució, és una eina fonamental en la comunicació amb els investigadors i/o responsables dels grups d’investigació.

Principals Serveis


Els principals serveis o productes en el present son la gestió econòmica dels projectes, convenis i contractes dels investigadors, així com la gestió dels pressupostos ordinaris dels Instituts. En el futur, dependrà del finançament de la investigació. Si canvien els mecanismes de finançament caldrà adaptar-se als canvis.

Els grups d’usuaris, poden establir-se en funció de la seva responsabilitat investigadora.

 

 

 • Un grup d’usuaris diferenciat son els investigadors responsables de projectes, convenis i contractes, son els responsables d’autoritzar les despeses i a qui cal prestar tot el suport tècnic que necessiten, incloent en aquest grup als Directors dels Instituts.
 • Un altre grup més heterogeni és el personal que col·labora en un projecte, conveni i contracte, on es troben des de Catedràtics d’Universitat fins als becaris.
 • Es distingeixen més grups d’usuaris en funció del servei que hi presten.
 • Un grup és el que formen els diferents proveïdors i subministradors de serveis que es relacionen en els Instituts.
 • Un grup és el format pels ciutadans en general que demanen sobretot informació.
 • Un grup és el propi personal de la Unitat que a més a més de ser prestadors de serveis, també son receptors de serveis.
 • Per últim, un grup diferenciat d’usuaris es el de les empreses que col·laboren en el parc científic.