Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Suport als Instituts de Paterna Logo del portal

EXTRACTE INFORMATIU DE LES PÒLISSES VIGENTS PER A DANYS MATERIALS-TOT RISC (TR) I DANYS A TERCEROS-RESPONSABILITAT CIVIL

 

 

 

PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ DE SINISTRES

1r- Inici: L'usuari/a afectat/da, o designat a l'efecte per l'Institut/Centre, omplirà el formulari que figura al final d'aquesta pàgina. Dit formulari és vàlid per a comunicar danys materials (TR) com danys a terceros (RC).

2n- Aportació de documentació: Una vegada omplit i enviat el formulari, caldrà enviar per correu electrònic a usiupaterna@uv.es la documentació següent:

  • Tot Risc. En cas de danys materials (TR): Factura i inventari del bé, fotografies (si és el cas) i pressupost de reparació
  • Tot Risc. En cas de robatori, factura i inventari del bé, còpia de la denúncia a la Policia
  • Responsabilitat Civil: Informe o Valoració económica i, si es el cas, fotografies

3r- Comunicació del sinistre a l'empresa asseguradora: Rebut a la USI Paterna el formulari i, en el seu cas, la documentació annexa corresponent, des d'aquesta Unitat es tramitarà a l'empresa el part del sinistre.

4t- Indemnització: En el cas que el sinistre done dret a indemnització, l'empresa asseguradora transferirà l'import resultant a:

  • En el cas de danys materials-TR, al compte bancari de la UV  i, des de la USI Paterna, es sol·licitarà al Servei de Comptabilitat la seua incorporació al pressupost/s corresponent/s.
  • En el cas de danys a terceros-RC, podrà transferir-se directament al compte bancari facilitat per l'interessat.

5t- Termini estimat de resolució: Un mes des de l'enviament del formulari web. 

FORMULARI

Persona que ompli el formulari:

Cognoms i nom :

Telèfon:

E-mail:

Dades del Sinistre:

Centre/Departament/Servei afectat:

Data, Lloc (carrer, instal.lació, dependència) i hora del sinistre:

Descripció dels fets (si és el cas indicar si va haver-hi testimonis, intervenció de l'autoritat):

Relació de material sostret o danyat (TR) o del/s tercer/s afectat/des (RC):

Danys ocasionats al material/equipament (TR) o als tercers (RC):

Valoració econòmica:

Recordatori:

Una vegada polsat el botó ENVIAR que apareix baix d'aquest paràgraf, el formulari arriba automàticament a la Unitat de Suport (USI Paterna). Addicionalment, els documents que calga adjuntar, segons cada cas, s'hauràn d'enviar a l'email: usiupaterna@uv.es .