Logo de la Universitat de València Logo Curs de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic de FP Logo del portal

Curs de Formació Pedagògica i Didàctica per a Professorat Tècnic de FP

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport va resoldre amb data de 28 d'octubre de 2016 la normativa que regula les instruccions per a la preinscripció de l'alumnat a la formació Pedagògica i Didàctica per a Professorat Tècnic de Formació Professional.

Aquesta resolució compleix amb La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, la qual estableix en l’article 100.2, que per a exercir la docència en els diferents ensenyaments regulats caldrà estar en possessió de les titulacions acadèmiques corresponents i tindre la formació pedagògica i didàctica que el Govern establisca per a cada ensenyament.

També compleix amb el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyança secundària, especifica, en l’article 9, que per a exercir la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l’ensenyament d’idiomes, serà necessari estar en possessió d’un títol oficial de màster que acredite la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableixen els articles 94, 95 i 97 de l’esmentada Llei Orgànica d’Educació (2/2006 de 3 de maig d'Educació).

Com que no tots els professors i professores poden accedir al Màster de Professor/a en Educació Secundària per qüestions derivades de la seua pròpia titulació (ja que el màster requereix el títol de Grau), i segons estableix la disposició primera del Reial Decret, s'ha creat una nova titulació de formació específica per al futur professorat de la formació professional.

Aquesta titulació, Curs de Formació Pedagògica i Didàctica per a professorat tècnic de FP, podrà ser impartida a la Comunitat Valenciana pels següents centres educatius:

  • Universitat de València
  • Universitat Politècnica de València
  • Universitat d’Alacant
  • Universidad Miguel Hernández
  • Universitat Jaume I

Aquestos cursos tindran una capacitat limitada de places otorgades sota el criteri de nota mitjana de la titulació amb la què accedeixen.

El curs està destinat  a les persones amb qualsevol de les titulacions de formació professional de: Cuina i Pastisseria, Estètica, Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Moble, Manteniment de Vehicles, Mecanització i Manteniment de Màquines, Patronatge i Confecció, Perruqueria, Producció en Arts Gràfiques, Serveis de Restauració i Soldadura. Al 2017 es van afegir les ensenyances esportives de règim especial.

La modalitat de docència: on-line (excepte les pràctiques que es realitzaran en Centres del Sistema Educatiu Valencià en la província de domicili de l’alumne: València, Castelló o Alacant).