Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals Logo del portal

  • CG1: Capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític en l'aplicació del mètode científic.
  • CG2: Capacitat per a transmetre idees, problemes i solucions i de comunicar-les a una audiència professional i no professional.
  • CG3: Capacitat per al treball multidisciplinari en equip i la cooperació.
  • CG4: Capacitat per a l'aprenentatge autònom i organitzat i per a l'adaptació a noves situacions.
  • CG5: Comprensió del món natural com a producte de l'evolució i de la seua vulnerabilitat enfront de la influència humana.
  • CG6: Saber utilitzar les diferents fonts bibliogràfiques i bases de dades biològiques i usar les ferramentes bioinformàtiques.