UVUJIweb del doctorat Logo del portal

Cada estudiant com a mínim, tant si és a temps parcial (TP) com a temps complet (TC), ha de complir un total de 295 hores en activitats formatives. A continuació es detallen cadascuna d'elles.

Complements de formació.
El perfil d'ingrés recomanat inclou els estudiants amb coneixements previs a nivell de postgrau vinculats amb alguna de les àrees del benestar associades a les polítiques públiques (entre d'altres, salut, família, envelliment actiu, integració social o turisme), considerant aspectes relatius a l'avaluació, els sistemes de gestió, models i metodologies d'intervenció, aplicació de tecnologia a l'àmbit del benestar o màrqueting i transferència de coneixement. Aquests coneixements poden haver-se adquirit en màsters oficials vinculats a les ciències socials, la salut, el comportament o l'economia.
També es considera necessari comptar amb coneixements en tècniques d'investigació social i estadística, que poden haver-se adquirit en la formació prèvia. Com perfil d'ingrés es recomana estar en possessió d'un dels següents títols de grau (o titulació equivalent): Psicologia, Economia, Dret, Medicina, Educació, Sociologia, Antropologia o Treball Social.
Les llengües d'ús en el programa de doctorat seran el Castellà i l'Anglès. Els estudiants hauran d'acreditar un B2 en Castellà o en Anglès, com a mínim, que els permeti l'accés fluid a referències bibliogràfiques i fonts d'informació, i, si escau, la seva participació en accions de mobilitat. En el cas d'estudiants la llengua materna sigui el castellà o l'anglès, o la seva formació d'accés al doctorat s'hagi cursat en castellà o en anglès, no serà necessària l'acreditació del nivell en aquesta llengua.
No es consideren perfils addicionals, de manera que no es requereix la definició de complements de formació associats a cada un d'ells.