UVUJIweb del doctorat Logo del portal

Modificació del nomenament del director o directora

La comissió acadèmica podrà modificar, amb audiència del doctorand o doctoranda i sempre que concórreguen raons justificades, el nomenament del director o directora de tesis doctoral en qualsevol moment de la realització de la tesis.