Alumni UVFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

Cursos del Centre d'Idiomes

Els membres del col·lectiu que tinguen un any d´antiguitat, poden accedir a aquests cursos amb un 10% de descompte. També s'aplicarà el descompte del 10% en les proves de certificació PACLE per a anglés i francés.

S'haurà de presentar en el moment de la matrícula un certificat que demostre al menys un any d'antiguitat en el col·lectiu Alumni.

(Aquest certificat s´ha de sol·licitar en l´oficina Alumni de forma presencial o mitjançant el correu electrònic alumniuv@uv.es)

No s’aplica, però, l’any de carència que es demana per accedir a aquest servei en el cas dels estudiants matriculats en la Universitat de València l’any anterior al que se sol·licita. Caldrà presentar la documentació que demostra la citada vinculació acadèmica.

Els membres del col.lectiu Alumni UV, podran ser beneficiaris potencials d’una devolució parcial dels preus de curs abonats. Aquesta devolució estarà condicionada a l’obtenció d’un certificat d’assistència i aprofitament òptim (consulta en el web del Centre d´Idimes el apartat realitu a Certificats, Assistència i aprofitament) quan el curs haja acabat. En el procés de matrícula s’informarà als alumnes afectats per aquesta circumstància.

  • Certificats. En un període de quinze dies després de finalitzar el curs l’alumne podrà recollir el seu certificat d’assistència o d’assistència i aprofitament.
  • Assistència. Es fa constar el número d’hores realitzades per l’estudiant.
  • Assistència i aprofitament. Quan finalitza el curs, en cas d’haver arribat als objectius marcats per al nivell i amb una assistència mínima del 90%, s’obté un certificat on es fa constar el nivell realitzat, la qualificació obtinguda i el número d’hores.

El preu dels cursos inclou l'emissió d´un certificat d´assistència o d´assistència i aprofitament. L'emissió de duplicats estarà subjecta a l´abonament de la tarifa corresponent. L'enviament de certificats per correu està subjecte, així mateix, al pagament d'una tarifa.

Completa el teu aprenentatge d´idiomes a preus especials. Consulta sempre les condicions generals del Centre d´Idiomes.

Accedir a la web de Cursos del Centre d'Idiomes