Alumni UVFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

Condicions Generals d'Activitats

1. INTRODUCCIÓ

 

TITULAR DEL SERVEI “Alumni UV”
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), la Universitat de València – Estudi General és la institució titular del servei que ofereix diverses activitats per al seu col·lectiu, les dades del qual són:


UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – ESTUDI GENERAL
Edifici Rectorat
Av. Blasco Ibáñez, 13 – 46010 València
NIF Q4618001D


La FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (FGUV) és la entitat que s’encarrega de l´organització i gestió de les diferents activitats del col·lectiu Alumni UV, en virtut de l’encàrrec de gestió realitzat per la Universitat de València en la seua condició de mig propi. Així mateix, la FGUV és l´entitat titular de l´aplicació informàtica EVENTS per a la inscripció de diferents activitats organitzades per al col·lectiu Alumni UV.


Les seues dades són les següents:

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (FGUV)
C/Amadeu de Savoia, 4 - 46010 València
NIF G46980207
Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana 79 (V)
Telèfon: 963531063
Correu electrònic: fguv@uv.es

 

2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÒ

Aquest document té com objecte regular les condicions generals d’inscripció i contractació d’activitats organitzades per Alumni UV per al seu col·lectiu, i que regeixen l’accés i la utilització, per part de l’USUARI/A (d’ara endavant, el/la “USUARI/A”), de la present aplicació. També informar al/la USUARI/A dels protocols d´actuació i obtindre els compromisos corresponents.

Per mitjà de l’acceptació de les presents condicions, l’ USUARI/A manifesta:

  • Que ha llegit, entén i comprèn tot el que ací s’exposa.
  • Que té capacitat suficient per a fer-ho.
  • Que assumeix totes les obligacions ací disposades.

La FGUV, a través de la present aplicació, es reserva la facultat de realitzar qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis d’aquestes condicions generals, mitjançant una comunicació dirigida als usuaris/es registrats/des.

Es considera com a llengua oficial d’aquestes condicions generals tant la versió en castellà com en valencià.

 

3. ACCÉS A L'APLICACIÓ

L’accés a l’aplicació d’events  atribueix  a qui el realitza la condició d’USUARI/A i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes condicions generals d’inscripció i contractació d’activitats.

L'accés a la pàgina web de Events és gratuït, excepte en el relatiu al cost de connexió de l'usuari a la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per el/la usuari/a.

Amb caràcter general, per a l'accés als continguts de Events no serà necessari el registre del/la USUARI/A. No obstant això, per a inscriure's en un esdeveniment és necessari facilitar una sèrie de dades personals i implica la prèvia acceptació de les presents Condicions d'Ús i la Política de Privacitat.

Les dades facilitades per el/la USUARI/A seran tractades per la FGUV i/o UV conforme a la disposat en la Política de Privacitat.

 

4. USUARIS/ES

Les dades introduïdes per el/la USUARI/A hauran de ser exactes, actuals i veraços en tot moment. En cas de proporcionar intencionadament dades falses i en particular proporcionar una falsa identitat, es considerarà una vulneració de les presents Condicions d'Ús, podent donar com a resultat la reclamació de quants danys i perjudicis haja pogut causar la inexactitud d'aquestes dades. En cap cas, el/la USUARI/A podrà registrar a una altra persona sense la deguda autorització.

 

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS "ALUMNI UV"

El programa Alumni UV ha estat pensat per fer present la Universitat de València a la ciutat, fora de les aules i dels laboratoris. Amb aquesta finalitat, s’adreça a totes aquelles persones majors d’edat que volen continuar formant part de la Universitat de València, beneficiant-se d’un tracte preferent amb descomptes en una gran varietat de serveis i rebent tota la informació sobre l’oferta cultural que ofereix la institució.

El programa Alumni UV compta amb dos tipus d’activitats: les pròpies i les organitzades per tercers.

5.1. Activitats pròpies

Les activitats del programa Alumni UV estan dirigides a persones majors d’edat.

El programa Alumni UV ofereix activitats vàries com conferències, tallers, excursions, xerrades, cursos, etc., que es desenvoluparan amb caràcter mensual entre els mesos de setembre a juny, en l’horari i lloc que l’entitat organitzadora determine.

Es recomana assistir a cadascuna de les activitats amb suficient antelació, a fi de complir els horaris previstos de les activitats concertades sense retards ni demores.

No obstant això, la FGUV es reserva el dret a modificar les dates de la realització de les activitats organitzades, comunicant-ho amb una antelació suficient a la data prevista, excepte en supòsits de força major.

Es recorda que l’USUARI/A haurà de complir les normes de comportament comunament acceptades. La FGUV es reserva el dret a revocar la inscripció a qualsevol persona que, pel seu comportament o actitud, puga interferir en l’èxit de les activitats organitzades.

5.2. Activitats de tercers

Son aquelles organitzades per les empreses col·laboradores del col·lectiu. Es contracten directament amb les entitats i als seus llocs webs habilitats.

En aquestes activitats, s’accepten totes i cadascuna de les condicions generals que les entitats especifiquen als seus webs .

El col·lectiu AlumniUV no té cap responsabilitat respecte de les activitats organitzades per altres entitats.

La forma de pagament d’aquestes activitats es realitzarà segons les condicions legals de cada entitat.

 

6. INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ EN LES ACTIVITATS "ALUMNI UV"

La inscripció en les activitats pròpies s’ha de fer a través d’internet mitjançant l’aplicació Events, titularitat de la FGUV.

No podrà participar a les activitats cap persona que no s´haja inscrit degudament de forma prèvia.

Els períodes d’inscripció a les diverses activitats es determinaran, en cada cas, i estaran visibles en l’aplicació informàtica.

Els camps marcats amb (*) es deuen emplenar obligatòriament. En el cas de no subministrar totes les dates indicades com obligatòries, no es podrà procedir a la realització de la inscripció per part de l’USUARI/A.

La data, lloc, horari, punt d’eixida i la resta d’informació complementària de cadascuna de les activitats apareixerà publicada al realitzar la inscripció a través de l’aplicació informàtica de reserves.

En la descripció de cada activitat s’indicarà si és gratuïta o s’ha de fer pagament, i, en el seu cas, s’informarà, si escau, del preu per al col·lectiu Alumni UV així com del preu per al públic en general.  La inscripció a l’activitat no serà efectiva fins que no es realitze el pagament corresponent.

Les sol·licituds s’atendran per ordre d’inscripció fins cobrir el límit de places disponibles.

Una vegada realitzada la inscripció, el/la USUARI/A rebrà un correu electrònic en la adreça facilitada a l’efecte, confirmant la inscripció realitzada i facilitant-li un número de reserva.

Si una vegada inscrit/a, l’ USUARI/A no pot acudir, haurà de comunicar-ho a la següent adreça de correu electrònic alumniuv@uv.es per a poder oferir la plaça a altre/a USUARI/A.

El mínim de participants s’especificarà en cadascuna de les activitats.

Si l’activitat es presencial, serà  obligatori portar el tiquet de la reserva per accedir a l´activitat.

 

7. ANUL·LACIONS DE LA INSCRIPCIÓ

Els motius d´anul·lació de la inscripció son els següents:

  1. Nombre mínim de participants

La realització d’una activitat del Programa Alumni UV està supeditada a la inscripció del nombre mínim de participants fixat en cada activitat. Si el nombre de persones inscrites no arriba al mínim fixat, l´activitat podrà ser anul·lada.

  1. Causa de força major sobrevinguda

Així mateix, la FGUV es reserva el dret d’anul·lar l’activitat del Programa Alumni UV per causa de força major sobrevinguda.

  1. Malaltia del/la USUARI/A

En cas de malaltia del/la USUARI/A, i sempre que siga comunicada 48 hores abans de l´activitat per correu electrònic, aquest/a podrà sol·licitar l´anul·lació de la inscripció sempre que ho acredite degudament mitjançant certificat mèdic corresponent.

  1. Incidències tècniques o operatives imputables a FGUV

Així mateix, la FGUV es reserva el dret d’anul·lar l’activitat del Programa Alumni UV per possibles incidències tècniques o operatives.

 

8. DEVOLUCIONS

  1. Activitats pròpies

En aquelles activitats amb cost econòmic, si l’activitat és anul·lada  pels motius a), c) i d), l´USUARI/A pot sol·licitar la devolució del preu per correu electrònic a l'adreça alumniuv@uv.es i la FGUV procedirà a la devolució dels imports en el termini màxim de 14 dies i per la mateixa via que van ser pagades en reservar.

Qualsevol reembossament es realitzarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per el/la USUARI/A per a la transacció inicial.

En canvi, si l´activitat (presencial) és anul·lada per causa de força major sobrevinguda, com pot ser la situació excepcional de la pandèmia que impedisca la realització de l´activitat, si fora possible s´adaptarà a format en línia i en cas contrari es procedirà a  la devolució de l´import de les inscripcions realitzades.

  1. Activitats de tercers

Les devolucions d’activitats de tercers depenen de les condicions al respecte que establisquen les empreses.

 

9. DESISTIMENT

D’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, i altres lleis complementàries, i llevat de les excepcions legalment establertes, el/la membre d´Alumni UV té dret a desistir del contracte dins del termini de 14 dies naturals des de la realització de la inscripció, sense necessitat de justificació i sense cap penalització.

Per a exercir el dret de desistiment, haurà de notificar la seua decisió de desistir del contracte a través d'una declaració, per carta o correu electrònic a alumniuv@uv.es, indicant en l'assumpte:  Desistiment Alumni UV- nom de l´activitat

En aquest cas, li comunicarem per correu electrònic la recepció d'aquest desistiment.

Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici d'aquest dret siga enviada abans que finalitze el termini corresponent (14 dies des de la inscripció) 


Conseqüències del desistiment:
En cas de desistiment, li retornarem, si escau, tots els pagaments rebuts sense demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informe de la seua decisió de desistir. Procedirem a efectuar aquest reembossament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que vostè haja disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà cap despesa com a conseqüència del reemborsament, excepte quan es tracte de la comissió per realitzar una transferència al seu favor, comissió que es descomptarà de l'import final a retornar.

 

10. PROTOCOL COVID

Els/les usuaris/as hauran de seguir les mesures de seguretat i higiene establertes per a cada activitat presencial que es realitze, obligant-se a complir-ho, assumint la responsabilitat d'acudir a l'esdeveniment adoptant les referides mesures i assistint de manera voluntària.

El protocol genèric per a activitats presencials és podrà consultar en el següent enllaç, Protocol Covid-19

 

11. DRETS D'IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Mitjançant el present s´informa a l’USUARI/A que en el desenvolupament de les activitats del Programa Alumni UV, i amb finalitat divulgativa, promocional i d´arxiu de l´esmentat programa, es podran captar i/o enregistrar imatges dels USUARIS/ES, en qualsevol suport, paper o digital, per a la seua difusió i comunicació pública en mitjans audiovisuals i multimèdia, inclosa la posta a disposició del públic als espais web i xarxes socials de la FGUV i/o UV,  comprometent-se a complir els drets de l’honor, a la intimitat familiar i personal, i a la pròpia imatge.

Els materials que, en el seu cas, es posaren a disposició dels USUARIS/ES estan protegits pels drets d’autor i, la seua reproducció i comunicació pública s’ha realitzat amb l’única i exclusiva finalitat divulgativa, i per a l’ús individual dels participants en les activitats realitzades en el programa Alumni UV. Es prohibeix qualsevol ús per a diferent finalitat per els/les participants, o la seua difusió o publicació per qualsevol mitjà, particularment en internet.

Qualsevol inobservança de lo disposat anteriorment, generarà responsabilitats per a la persona que ho incomplisca.

La participació en determinats esdeveniments suposa la possible utilització de determinades aplicacions informàtiques, havent d'informar-se en la fitxa resumeixen de l'esdeveniment i el procediment a seguir.

 

12. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA PÀGINA D'EVENTS DE LA FGUV

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la Fundació General de la Universitat de València, o de tercers, sense que puguen entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

L'accés a la pàgina web no atorga a els/les usuaris/as dret ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquesta pàgina web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de la Fundació General de la Universitat de València o de tercers, sense que puga entendre's que l'accés a la pàgina web atribueix algun dret sobre aquests.

 

13. UTILITZACIÓ DE L'APLICACIÓ D'EVENTS

El/la usuari/a es compromet a utilitzar la pàgina web d'EVENTS, i tot el seu contingut i serveis, conforme al que s'estableix en la Llei, els estatuts de la Fundació General de la Universitat de València, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions d'Ús. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la pàgina web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atempten contra els drets de tercers i/o que infringisquen la normativa vigent sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

La Fundació General de la Universitat de València no respondrà davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que puga vindre obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'USUARI/A de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, el titular de la pàgina web el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que corresponga.

 

14. EXCLUSSIÓ DE RESPONSABILITAT

Exclusions generals:

L'accés del/la USUARI/A a la pàgina web de Events de la FGUV no implica per al titular de la mateixa l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

Correspon a l'usuari/a, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

El titular del servei no es responsabilitza dels danys produïts en el programari o maquinari dels equips informàtics amb els quals accedisca el/la usuari/a a la pàgina web.

El titular del servei no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en el/la usuari/al fet que siguen conseqüència de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions i que produïsquen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Responsabilitats sobre els enllaços i continguts de recursos externs:

El servei d'accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'usuari/a accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara en avant, llocs enllaçats).

En aquests casos, la Fundació General de la Universitat de València només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en què tinga coneixement efectiu de la il·licitud. En el cas que el/la USUARI/A considere que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li'l a la Fundació General de la Universitat de València, sense que en cap cas aquesta comunicació comporte l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l'existència de llocs enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars d'aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de la Fundació General de la Universitat de València amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts pel titular del mateix.

La Fundació General de la Universitat de València ni la UV no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre mal que no li siga directament imputable.

 

15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes condicions generals es regeixen o es deuen interpretar d’acord amb la legislació espanyola vigent en tot allò que no estiga expressament establert. La FGUV i l’USUARI/A poden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se sobre la prestació del servei objecte d’aquestes condicions generals als Jutjats i Tribunals del domicili de la FGUV, tret que legalment s’estableix altra cosa.

 

16. CONSULTES/INCIDÈNCIES

Davant qualsevol incidència ha de posar-se en contacte amb:

Alumni UV
C/ Amadeu de Savoia, 4 - 46010 València
Correu electrònic: alumniuv@uv.es
Telèfon de contacte: 963 531 070