Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

ESTATUTS

 

CAPÍTOL I

Disposicions generals

 

Article 1. Denominació

Amb la denominació FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, DE LA COMUNITAT VALENCIANA es constitueix una fundació cultural d'interès general, sense ànim de lucre i sota la tutela del Protectorat que exerceix la Generalitat Valenciana.

Article 2. Durada

La Fundació està constituïda amb una durada indefinida. No obstant això, si en algun moment les finalitats pròpies de la Fundació pogueren estimar-se complides o esdevingueren d'impossible compliment, el Patronat podrà acordar la seua extinció conforme al previst en l'article 35 dels presents Estatuts.

Article 3. Personalitat jurídica

 1. La Fundació és una entitat de dret privat pertanyent al sector públic, que té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d'obrar, conforme a les normes per les quals es regeix.
 2. La Fundació té consideració de medi propi instrumental i servei tècnic de la Universitat de València en les matèries que constitueixen les seues finalitats, i està obligada a assumir els encàrrecs de gestió que aquesta li efectue per a la realització d'actes de qualsevol naturalesa en relació amb el seu objecte i formes d'actuar. Les relacions entre la Fundació i la Universitat de València tenen naturalesa instrumental i no contractual, podent articular-se mitjançant els encàrrecs previstos en l'article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i per tant, a tots els efectes, són de caràcter intern, dependent i subordinat. La comunicació efectuada per la Universitat de València encarregant una actuació suposarà el manament per a iniciar-la. 
 3. La Fundació no podrà participar en licitacions públiques convocades per la Universitat de València, sense perjudici que, quan no concórrega cap altre/a licitador/a, puga encarregar-se-li l'execució de les prestacions objecte d'aquestes.

Article 4. Règim normatiu

La Fundació es regeix per la voluntat de la fundadora manifestada en l'escriptura fundacional, pels presents Estatuts, per les normes que, en interpretació i desenvolupament d'aquests, establisca el Patronat i, en tot cas, per les disposicions legals vigents. 

Article 5. Nacionalitat, àmbit d’actuació i domicili

 1. La Fundació té nacionalitat espanyola.
 2. El seu principal àmbit d’actuació és la Comunitat Valenciana.
 3. La Fundació té el seu domicili en el Carrer Amadeu de Savoia núm. 4 de València.

Article 6. Naturalesa

 1. La Fundació és de caràcter cultural, promoció i servei.
 2. La Fundació pot acordar la concessió d'ajudes econòmiques en la forma i la quantia que estime adequades, destinant a aquest efecte els rendiments del seu patrimoni o les possibles ajudes que reba per a tal fi.
 3. Els mèrits o la mancança de mitjans seran base primordial per a l'elecció de les persones destinatàries dels beneficis. 

Article 7. Pàgina web i comunicacions per mitjans telemàtics

 1. Tots els membres del Patronat, pel fet d'adquirir la condició de patró, accepten que les comunicacions entre ells i amb la Fundació puguen realitzar-se per mitjans telemàtics, per a la qual cosa l'Entitat els proporcionarà un compte de correu.
 2. La Fundació ha de comptar amb una pàgina web, sent competència de la Vicepresidència Executiva tant la concreció de l'adreça URL o lloc en Internet com la seua modificació o trasllat.
 3. Així mateix, la Vicepresidència Executiva utilitzarà com a instrument de comunicació amb els membres del Patronat els mitjans telemàtics oportuns, que solament seran accessibles per el/la/els/les seu/a/s/es usuari/a/s/es mitjançant una clau personal composta d'un identificador i una contrasenya que facilitarà la Fundació, encara que es faculta a la Vicepresidència Executiva perquè establisca, mitjançant resolució motivada, el mitjà telemàtic concret de comunicació més adequat a cada moment.
 4. Els membres del Patronat es comprometen a fer un ús diligent de la seua contrasenya i mantenir-la en secret, no podent transmetre-la a cap tercer. En conseqüència, els membres del Patronat seran responsables de l'adequada custòdia i la confidencialitat de qualsevol identificadors i/o contrasenyes, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja siga temporal o permanent, ni permetre l'accés de tercers al seu compte sense l'autorització de la Vicepresidència Executiva.

CAPÍTOL II

Objecte de la Fundació i persones beneficiàries

 

Article 8. Objecte

 1. La Fundació té la missió fonamental de cooperar en el compliment de les finalitats de la Universitat de València, entre les quals es troba la cooperació al desenvolupament.
 2. Els seus objectius són l'ajuda a la docència, a la investigació, a la difusió cultural, a la formació humana integral de les possibles persones beneficiàries i l'atenció integral a persones amb discapacitat. 
 3. Els òrgans competents de la Fundació poden acordar i establir tota classe d'activitats sense cap altra limitació que la de la millor consecució de les finalitats enumerades en els apartats anteriors, entre les quals es troben la dotació de beques escolars i la realització d'activitats de difusió cultural i de docència.

Article 9. Formes d’actuació

 1. El desenvolupament de l'objecte de la Fundació es farà, entre unes altres, a través d'alguna de les formes d'actuació següents:
 • Promoció i desenvolupament d'activitats culturals diverses, en particular, en el camp de les arts plàstiques i de la creació musical, entre unes altres, les representacions teatrals, musicals, coreogràfiques i cinematogràfiques, així com exposicions d'art i manifestacions similars;
 • Promoció, creació de biblioteques, arxius i centres de documentació i prestació de serveis propis d'aquests;
 • Organització i col·laboració en l'organització de congressos, fires, cursos, seminaris o activitats semblants, de caràcter acadèmic i/o científic;
 • Promoció de l'edició de llibres i altres publicacions;
 • Promoció i organització de la prestació de serveis als membres de la comunitat universitària;
 • Promoció i gestió d'activitats de cooperació i solidaritat amb països en vies de desenvolupament;
 • El foment i la realització d'activitats d'investigació científica i desenvolupament tecnològic;
 • La inserció professional i l'assessorament laboral a través d'accions d'informació i orientació professional, la motivació i el seguiment personalitzat, la intermediació laboral i la prospecció del mercat de treball, entre unes altres;
 • L'elaboració i la compravenda de llibres, diaris i revistes, i suports de so i vídeo enregistrats i suports d'informàtica, la producció, la transformació i la venda de productes agroecològics i de comerç just, tant en allò relacionat amb l'alimentació, com en l'ornamentació i la jardineria, l'elaboració i la comercialització de càtering i serveis de restauració, així com la compravenda de productes i/o articles promocionals, merchandising i material d'oficina;
 • Qualsevol altres que el Patronat considere oportunes per al millor compliment de les finalitats d'interès general pròpies de la Fundació, així com les relacionades amb les actuacions abans esmentades i la seua divulgació.
 1. Totes les actuacions enumerades en aquest article es podran realitzar en col·laboració amb tercers, de manera presencial o aprofitant les noves tecnologies de la informació i la comunicació, així com les xarxes socials.

Article 10. Persones beneficiàries

 1. Seran potencials beneficiàries de la Fundació, principalment, totes les persones que formen part de la comunitat universitària de la Universitat de València i, en general, la societat valenciana.
 2. La Fundació atorgarà amb criteris d'imparcialitat, objectivitat i no discriminació els seus beneficis a les persones o entitats que, tot i reunint les condicions expressades anteriorment, estime el Patronat que són legítimes creditores d'aquests, d'acord amb les bases, les normes o les regles que s'elaboren, en cada moment, per a la seua selecció.
 3. Sempre que siga precisa la delimitació de les persones beneficiàries, en casos com ara l'atorgament de beques o el finançament de projectes, la Fundació atendrà de manera principal a aquelles persones que formen part del sector de la població que puga ser atès conforme als objectius fundacionals, sempre d'acord amb els criteris generals d'imparcialitat i no discriminació i els particulars de mèrit i capacitat, sense perjudici que també puga considerar la pluralitat territorial, les situacions personals de necessitat de les persones beneficiàries, ordre de petició i altres anàlegs.
 4. Ningú podrà al·legar davant de la Fundació dret preferent a gaudir dels seus beneficis, ni imposar al Patronat la seua atribució a cap persona o entitat determinada.

CAPÍTOL III

Regles bàsiques per a l'aplicació dels recursos al compliment de les finalitats fundacionals

 

Article 11. Destinació de rendes i ingressos

La Fundació aplicarà els recursos fundacionals al compliment de les seues finalitats, en la proporció que, per a cada exercici, determine el Patronat en elaborar i aprovar els corresponents plans d'actuació anuals, atenent, en tot moment, al que disposa la Llei.

Article 12. Publicitat de les activitats i aplicació de les rendes

La Fundació donarà informació suficient de les seues finalitats, activitats i aplicació de les rendes perquè siguen conegudes. 

CAPÍTOL IV

Òrgans de govern

 

Article 13. Òrgans de govern

L'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat.

Secció primera

El Patronat

 

Article 14. Naturalesa del Patronat i caràcter del càrrec de patró

 1. El Patronat és l'òrgan de govern, administració i representació de la Fundació, que tindrà i exercirà les facultats que li corresponen amb subjecció al que es disposa en l'ordenament jurídic i en els presents Estatuts. Els seus membres hauran d'exercir les seues funcions amb la diligència d'un representant lleial.
 2. Els patrons exerciran les seues facultats amb independència, sense traves ni limitacions. En conseqüència, no podrà imposar-se'ls, en l'adopció d'acords de tot gènere, l'observança d'altres requisits que els expressament disposats en aquests Estatuts o els establerts, amb caràcter de Dret necessari, en l'ordenament jurídic.

Article 15. Caràcter gratuït del càrrec de patró

Els membres del Patronat exerciran gratuïtament els seus càrrecs sense que, en cap cas, puguen meritar pel seu exercici retribució alguna. No obstant això, tindran dret a ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l'exercici de les seues funcions els ocasione.

Article 16. Composició i càrrecs

 1. El Patronat estarà constituït per un mínim de tres patrons i un màxim de vint-i-un. Dins d'aquests límits correspondrà, en cada moment, al propi Patronat la determinació del número concret de membres.
 2. Seran patrons nats:
 • President/a.- El/la Mgfc./a Sr./a Rector/a de la Universitat de València;
 • Vicepresident/a Executiu/a.- Un/a vicerector/a de la Universitat de València nomenat/a pel Patronat a proposta de el/la Rector/a;
 • Secretari/a.- El/la Secretari/a General de la Universitat de València;
 • Una persona vinculada a la Família Martínez Guerricabeitia, nomenada pel Patronat a proposta de el/la President/a.

          Seran patrons electius:

 • Nou vocals nomenats pel Patronat a proposta del Consell de Govern de la Universitat de València;
 • Vuit vocals nomenats lliurement pel Patronat.
 1. Podran ser membres del Patronat les persones físiques que tinguen plena capacitat d'obrar i no estiguen inhabilitades per a l'exercici de càrrecs públics, ni es troben incurses en cap causa d'incompatibilitat.
 2. Les persones jurídiques podran formar part del Patronat i hauran de designar, a través del seu òrgan competent, a la persona física que actue en la seua representació.
 3. El càrrec de patró que recaiga en persona física haurà d'exercir-se personalment. No obstant això, podrà actuar en el seu nom i representació un altre patró per ell/a designat/a, havent de ser aquesta representació per a actes concrets i ajustant-se a les instruccions que, si escau, el/la representant/a formule per escrit.
 4. Si l'anomenat/a a exercir el càrrec de patró ho fora per raó del càrrec que ocupara en entitats públiques o privades, podrà actuar en nom seu la persona a qui corresponga la seua substitució d'acord amb les normes que les regulen, o la persona que designe en escriptura pública si ho és amb caràcter permanent, o per mitjà d'un escrit especial per a cada ocasió.
 5. Quan la condició de patró siga atribuïda a les persones jurídiques, aquestes hauran de designar, a través del seu òrgan competent, la persona física que actue en la seua representació, que haurà de conferir-se, en qualsevol cas, per escrit. Si la persona física representant ho fora per raó del càrrec serà aplicable el que disposa l'apartat anterior.

Article 17. Regles per a la designació i substitució dels seus membres

 1. El càrrec de vocal tindrà una durada de cinc anys, podent-se renovar el seu mandat, sense límits, per períodes successius de la mateixa durada.
 2. Els patrons continuaran en l'exercici del seu càrrec fins a la següent reunió del Patronat en la qual es decidisca la seua renovació o substitució, que haurà de celebrar-se necessàriament dins dels sis mesos següents a la data de venciment del càrrec de patró.
 3. La renovació o designació de nous membres es farà pel Patronat, de conformitat amb el procediment establert en els presents Estatuts per a l'adopció d'acords.

Article 18. Acceptació de patrons

L'acceptació del càrrec pels patrons haurà de formalitzar-se en la forma previnguda en la legislació vigent.

Article 19. Cessament i suspensió dels patrons

El cessament i la suspensió dels vocals es produiran per qualsevol de les causes previstes per la Llei.

Article 20. Presidència

 1. A el/la President/a li correspon ostentar la representació de la Fundació davant tota classe de persones, autoritats i entitats públiques i privades, podent el Patronat, per a assumptes puntuals i mitjançant un acord exprés, atorgar aquesta facultat a un altre dels seus membres; convocarà les reunions ordinàries i extraordinàries del Patronat i fixarà l'ordre del dia; les presidirà, dirigirà els seus debats i, si escau, executarà els acords, podent per a això realitzar tota classe d'actes i signar aquells documents necessaris a tal fi.
 2. El/la President/a disposa de vot de qualitat per a dirimir els empats que pogueren produir-se en les votacions que es realitzen en les reunions del Patronat.

Article 21. Vicepresidència Executiva

Correspon a el/la Vicepresident/a Executiu/a realitzar les funcions de el/la President/a en els casos de vacant, absència o malaltia, podent actuar també en representació de la Fundació en aquells supòsits en els quals així es determine per acord del Patronat.

Article 22. Secretaria

Correspon a el/la Secretari/a la certificació dels acords del Patronat, la conservació i la custòdia de tota la documentació pertanyent a la Fundació, alçar les actes corresponents a les reunions del Patronat, expedir les certificacions i els informes que siguen necessaris i totes aquelles que expressament se li encomanen.

Article 23. Competències

 1. Correspon al Patronat complir i fer complir les finalitats fundacionals, d'acord amb el que disposen la Llei i els presents Estatuts, i administrar els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint plenament el rendiment i la utilitat d'aquests, conforme als criteris econòmic - financers d'un bon gestor.
 2. Amb independència de les funcions que li atorguen els presents Estatuts, i sense perjudici de sol·licitar les preceptives autoritzacions i realitzar les oportuntes comunicacions al Protectorat, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, són facultats del Patronat:
 • Establir l'orientació i fixar les línies generals de funcionament de la Fundació;
 • Seleccionar a les persones beneficiàries de les prestacions fundacionals;
 • Aprovar el pla d'actuació i la seua liquidació, la memòria d'activitats i els comptes anuals que hagen de ser presentats al Protectorat;
 • Acordar l'alienació de béns immobles;
 • Acceptar, si escau, les donacions i/o els llegats i acceptar les herències a benefici d'inventari;
 • Aprovar les modificions estatutàries i tots aquells actes que necessiten autorització del Protectorat, així com decidir en els conflictes a què es refereix l'article 13.7 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana o precepte que ho substituïsca;
 • En general, quantes altres funcions haja de desenvolupar per a l'administració o el govern de la Fundació, amb submissió en tot cas a les prescripcions legals.

Article 24. Reunions i adopció d’acords

 1. El Patronat es reunirà com a mínim dues vegades a l'any i, a més, quantes vegades ho convoque el/la President/a o quan ho sol·licite, almenys, un terç dels seus membres.
 2. La convocatòria es remetrà de forma individual a tots els membres del Patronat amb, almenys, cinc dies d'antelació a la data de celebració de la reunió, al domicili designat per ells, mitjançant qualsevol procediment, inclosos els mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, que permeta acreditar la seua recepció per els/les destintaris/es. En la convocatòria es farà constar el lloc, la data i l'hora de la reunió, així com l'ordre del dia. La documentació relativa als assumptes que es vagen a tractar en la reunió es posarà a la disposició dels membres del Patronat amb l'antelació suficient. No serà necessària convocatòria prèvia quan assistisquen tots els membres del Patronat i acorden, per unanimitat, la celebració de la reunió.
 3. El Patronat es podrà constituir, convocar, celebrar les seues sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància. En les sessions que celebre el Patronat a distància els seus membres podran trobar-se en diferents llocs, sempre que s'assegure per mitjans electrònics, considerant-se també com a tals els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres o les persones que els suplisquen, el contingut de les seues manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i la intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre uns altres, es consideraran inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les àudio - conferències i les videoconferències. Les circumstàncies de celebració i la possibilitat d'utilitzar aquests mitjans telemàtics s'indicaran en la convocatòria de la reunió, que s'entendrà celebrada en el domicili de la Fundació General de la Universitat de València. El/la Secretari/a del Patronat haurà de reconéixer la identitat dels membres del Patronat assistents i expressar-ho en l'acta. 
 4. El Patronat quedarà vàlidament constituït quan concórreguen, presents, a distància, o representats, més de la meitat dels seus membres i sempre que es troben presents, o a distància, el/la President/a i el/la Secretari/a, excepte en els casos per als quals s'exigisca, reglamentàriament, un nombre major d'assistents.
 5. Excepte en els casos en què, legal o estatutàriament, siguen aplicables unes altres majories, els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels patrons presents, a distància, o representats. En cas d'empat, el/la President/a o, en cas de substitució, el/la Vicepresident/a Executiu/a tindrà vot de qualitat.
 6. A les reunions del Patronat assistirà el/la Gerent/a de la Fundació, amb veu però sense vot, si bé la seua presència no serà computada a efectes d'integració dels quòrums d'assistència exigits per aquests Estatuts.
 7. De cada reunió que celebre el Patronat s'estendrà per el/la Secretari/a la corresponent acta, havent d'expressar aquesta els/les assistents/es, les circumstàncies del lloc i hora de la reunió i els punts de l'ordre del dia, així com les intervencions realitzades de manera succinta i el contingut literal dels acords adoptats, deixant constància del resultat de les votacions. Les actes seran signades, en totes les seues fulles, per el/la Secretari/a del Patronat amb el vist i plau de el/la President/a.
 8. Les actes s'aprovaran en la mateixa o en la següent sessió. No obstant això, el/la Secretari/a podrà emetre certificació sobre els acords que s'hagen adoptat, sense perjudici de la posterior aprovació de l'acta. En les certificacions d'acords adoptats emeses amb anterioritat a l'aprovació de l'acta es farà constar expressament tal circumstància.
 9. El Patronat portarà un Llibre d'Actes, degudament foliat i legalitzat, en el qual constaran totes les actes aprovades per aquest òrgan.

 

Secció segona

Altres òrgans

 

Article 25. Gerència

 1. El Patronat, a proposta de el/la President/a, podrà nomenar un/a Gerent/a de la Fundació, que exercirà les funcions de direcció executiva i gestió operativa d'aquesta, en règim de dedicació a temps complet, sota la superior autoritat de el/la Vicepresident/a Executiu/a.
 2. Li correspon, sense perjudici de les facultats que puguen delegar-se pel Patronat, executar el pla d'activitats i gestionar el pressupost, així com aquelles altres funcions que li siguen encomanades. A més, dirigirà els serveis tècnics i administratius de la Fundació.
 3. En cas de vacant, absència o malaltia, el/la Gerent/a de la Fundació serà substituït/a per la persona que designe el/la President/a del Patronat.

Article 26. Delegacions i apoderaments

 1. El Patronat podrà designar un/a o varis/es delegats/es o apoderats/es de la Fundació, amb caràcter general o especial, de forma solidària o mancomunada, amb les facultats que s'hi determinen. Aquest apoderament es farà constar en escriptura pública i, en el cas que siga general, haurà d'inscriure's en el Registre de Fundacions.
 2. S'exclouen d'apoderament especial les facultats que la normativa vigent reserva al Patronat per ser indelegables, en concret l'aprovació dels comptes i del pla d'actuació, la decisió sobre els conflictes a què es refereix l'article 13.7 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana, o precepte que ho substituïsca, ni aquelles que requerisquen l'autorització del Patronat.
 3. Els/les apoderats/es de la Fundació donaran compte de l'exercici de les seues facultats en cada reunió del Patronat.

CAPÍTOL V

Comissions Assessores

 

Article 27. Comissions Assessores

 1. El Patronat podrà acordar, per majoria dels seus membres, la constitució de Comissions Assessores per al compliment de finalitats molt específicament determinades. Aquesta facultat podrà ser delegada d'acord amb el que es preveu en l'article 26 dels presents Estatuts.
 2. Les Comissions Assessores proposaran al Patronat de la Fundació els actes i els negocis jurídics que consideren necessaris per al compliment de les seues finalitats o, si resultara procedent, a els/les seus/es delegats/es i/o apoderats/es, els/les quals procediran de conformitat amb el que disposen els presents Estatuts.

CAPÍTOL VI

Règim econòmic

 

Article 28. Patrimoni

 1. El patrimoni de la Fundació està format per tots els béns i els drets susceptibles de valoració econòmica.
 2. La Fundació haurà de figurar com a titular de tots els béns i els drets integrants del seu patrimoni, que hauran de constar en el seu inventari anual.
 3. El Patronat promourà, sota la seua responsabilitat, la inscripció a nom de la Fundació dels béns i els drets que integren el seu patrimoni en els registres públics corresponents. Els fons públics i els valors mobiliaris, industrials o mercantils, titularitat de la Fundació, es dipositaran, al seu nom, en establiments de crèdit, corresponent al Patronat la designació d'aquests fons i valors.
 4. Els actes de disposició i administració d'aquests s'ajustaran a les normes legals vigents que resulten d'aplicació.

Article 29. Recursos i ingressos

 1. La Fundació, per al desenvolupament de les seues activitats, es finançarà fonamentalment amb els recursos que provinguen del seu patrimoni i, si escau, amb aquells altres procedents de les ajudes, les subvencions, les donacions, les herències i altres actes a títol gratuït, realitzats per persones físiques o jurídiques, siguen aquestes públiques o privades.
 2. La Fundació podrà obtenir ingressos mitjançant el cobrament de preus a els/les seus/es beneficiaris/es, que en cap cas podran excedir, en el seu conjunt, del cost real del servei que els preste, el qual mai serà major del preu de mercat, havent-se de ponderar la capacitat econòmica individual de les persones beneficiàries per a la determinació de les seues quanties.
 3. Sense perjudici que la Fundació complisca fonamentalment els seus fins fundacionals amb l'afectació permanent del seu patrimoni i dels rendiments provinents d'aquest, es dedicarà especial atenció al foment dels ingressos procedents de:
 • Convenis de col·laboració amb empreses i institucions per al desenvolupament de programes d'investigació o de qualsevol altra classe, finançats per aquestes;
 • Subvencions d'organismes públics;
 • Donacions, herències i llegats;
 • Cursos, seminaris i conferències;
 • Edicions, publicacions i qualsevol altra classe de productes comercialitzables.
 1. L'acceptació d'herències per part de la Fundació serà sempre a benefici d'inventari. L'acceptació de llegats amb càrregues o donacions oneroses o remuneratòries i la repudiació d'herències, donacions o llegats sense càrregues serà comunicada pel Patronat al Protectorat en el termini legalment establert, podent aquest exercir les accions de responsabilitat que corresponguen contra els patrons, si els actes del Patronat foren lesius per a la Fundació, en els termes previstos en la Llei.

Article 30. Administració

 1. Queda facultat el Patronat per a l'administració i la disposició del patrimoni de la Fundació, de conformitat amb el que aconselle la cojuntura econòmica de cada moment, i sense perjudici de sol·licitar l'autorització deguda o procedir a l'oportuna comunicació al Protectorat.
 2. La Fundació aplicarà els seus recursos al compliment de les diverses finalitats fundacionals que perseguisca, d'acord amb els percentatges establerts legalment i en la proporció que, per a cada exercici, determine el Patronat en elaborar i aprovar els corresponents plans d'actuació anuals.

CAPÍTOL VII

Règim comptable i pressupostari

 

Article 31. Exercici econòmic

L’exercici econòmic de la Fundació coincidirà amb l’any natural.

Article 32. Comptes anuals

 1. La Fundació portarà una comptabilitat ordenada i adequada a la seua activitat, que permeta un seguiment cronològic de les operacions realitzades. Per a això, portarà necessàriament un Llibre Diari i un Llibre d'Inventaris i Comptes Anuals, així com aquells que el Patronat considere convenients per al bon ordre i desenvolupament de les seues activitats i per a l'adequat control de les mateixes.
 2. En la gestió econòmica - financera, la Fundació es regirà pels principis i els criteris generals determinats en la normativa vigent.
 3. Els comptes anuals, que comprenen el balanç, el compte de resultats i la memòria de la gestió econòmica, formaran una unitat, havent de ser redactats amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació. La memòria de la gestió econòmica, a més de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç, i el compte de resultats, inclourà les activitats fundacionals, els canvis en els seus òrgans de govern, direcció i representació, així com el grau de compliment del pla d'actuació, indicant els recursos empleats, la seua procedència i el nombre de persones beneficiàries en cadascuna de les diverses actuacions realitzades, els convenis que, si escau, s'hagen dut a terme amb altres entitats per a aquestes finalitats, i el grau de compliment de les regles establides en la normativa vigent. Igualment, s'incorporarà a la memòria un inventari dels elements patrimonials.
 4. Els comptes anuals s'aprovaran pel Patronat de la Fundació en el termini màxim legalment establert, i es presentaran al Protectorat per al seu examen i comprovació dins dels deu dies següents a la seua aprovació, adjuntant un certificat acreditatiu d'aquesta aprovació.
 5. Si la Fundació complira els requisits legals establerts, els documents anteriors es sotmetran a auditoria externa, remetent-se al Protectorat l'informe d'aquesta juntament amb els comptes anuals. A més, el Patronat podrà sotmetre els comptes anuals a auditoria externa quan ho estime oportú.

Article 33. Pla d’actuació

El Patronat aprovarà i remetrà al Protectorat, en els últims tres mesos de cada exercici, un pla d'actuació, juntament amb la seua memòria explicativa, en el qual queden reflectits els objectius i les activitats que preveja desenvolupar durant l'exercici següent.

CAPÍTOL VIII

Modificació estatutària i extinció de la Fundació

 

Article 34. Modificació estatutària

Els presents Estatuts podran ser modificats pel Patronat mitjançant acord adoptat amb el vot afirmatiu de la meitat més un del nombre de patrons en el moment de proposar la modificació.

Article 35. Extinció de la Fundació

 1. La Fundació s'extingirà en els supòsits establerts en la legislació vigent.
 2. En cas d'extinció, els béns i els drets resultants de la corresponent liquidació s'integraran, en la seua totalitat, en el patrimoni de la Universitat de València, entitat fundadora de la institució extingida.
 3. El corresponent procediment de liquidació ho durà a terme el Patronat sota la tutela del Protectorat, podent nomenar-se gestors/es encarregats/es d'executar les decisions que adopte el Patronat en relació amb la liquidació del patrimoni.

 

Estatuts en format pdf