Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

 1. Escola Coral La Nau UV
 2. Club Coral Nau Gran
 3. Colla de Dolçaines UV
 4. Gestió Aula de Música
 5. Proves d´accés OFUV

 

1. Escola Coral La Nau UV

Protecció de dades. Informació ampliada

 • RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades tractades en el marc de l´Escola Coral La Nau UV és la Universitat de València-Estudi General (d´ara endavant la UV).

Les dades del responsable del tractament són els següents:

Edifici del Rectorat
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de protecció de dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
Correu electrònic: lopd@uv.es

La FGUV és l´encarregat del tractament de les dades en virtut de l´encàrrec realitzat al seu favor per part de la UV per a la gestió administrativa i tècnica de l´Escola Coral La Nau UV. Així mateix és responsable del Registre d´activitats de tractament corresponent.

Les dades de l´encarregat del tractament són els següents:

Carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
NIF: G- 46980207
Correu electrònic: fguv@uv.es
Delegat de protecció de dades: professor doctor Javier Plaza Penadés.
Correu electrònic: lopd@uv.es

 • FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la participació en l´Escola Coral La Nau UV.

 • BASE LEGAL DEL TRACTAMENT

Les dades personals es tracten per a l´execució d´un contracte consistent en la participació en l´Escola Coral La Nau UV.

 • GARANTIA DE DRETS

Les persones usuàries que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l´accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al mateix, així com el dret a la portabilitat de les dades. 

Les persones interessades podran exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un correu electrònic dirigit a protdadesfguv@uv.es , o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d´un document d´identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a:

Fundació General de la Universitat de València
Carrer Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: Escola Coral La Nau UV

 • DESTINATARIS DE LES DADES

Es preveuen les següents comunicacions de dades:

 1. A la directora de l’Escola Coral la Nau de la UV: Mònica Perales i Massana.
 2. A la professora de Llenguatge Musical de l’Escola Coral: Inmaculada Mirapeix
 3. A l’entitat bancària Banc Santander per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
 4. A l’entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en l’assegurança.
 5. Les establides per obligació legal
 • CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals de les persones usuàries inscrites es conservaran durant la seua participació en l´Escola Coral La Nau UV.

En cas de haver-ho autoritzat expressament en el formulari d’inscripció, la FGUV us enviarà comunicacions electròniques amb l’objectiu d’informar-vos sobre possibles vacants en l’Escola Coral la Nau de la UV.

Les dades de les persones que estiguen en llista d’espera seran bloquejades durant el curs vigent, en acabar el curs es procedirà a destruir-les.

D´acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per a determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d´aquestes.

 • DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT UNA AUTORITAT DE CONTROL

L’autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació als tractaments és l’Agencia Española de Protección de Datos, carrer Jorge Juan, 6 (28001) Madrid i pàgina web: www.aepd.es

 

2. Club Coral Nau Gran

Política de privadesa ampliada

 • RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades tractades en el marc del Club Coral de la Nau Gran és la Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant, la UV). 

Les dades del responsable del tractament són els següents:

Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de Protecció de dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: lopd@uv.es

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és l’encarregat del tractament de les dades en virtut de l´encàrrec realitzat al seu favor per part de la UV per a la gestió tècnica i producció del Club Coral de la Nau Gran. Així mateix és responsable del Registre d´activitats de tractament corresponent.

Les dades de l’encarregat del tractament són els següents: 

c/ d’Amadeu de Savoia, 4
46010 València
NIF: G- 46980207
Correu electònic: fguv@uv.es
Delegat de Protecció de dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés
Correu electrònic: lopd@uv.es

 • FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la participació en el Club Coral La Nau Gran.

 • BASE DEL TRACTAMENT

Les dades personals es tracten per a l´execució d´un contracte consistent en la participació en el Club Coral de la Nau Gran.

 • GARANTIA DELS DRETS

Les persones usuàries que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l´accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al mateix, així com el dret a la portabilitat de les dades. 

Les persones interessades podran exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un correu electrònic dirigit a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d´un document d´identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a:

Fundació General de la Universitat de València
c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: Club Coral Nau Gran

 • DESTINATARIS DE LES DADES

Es preveuen les següents comunicacions de dades: 

 1. A la Directora del Club Coral de la Nau Gran, Mònica Perales i Massana
 2. A l´entitat bancària Banc Santander per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
 3. A l´entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en la assegurança
 • CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals de les persones inscrites es conservaran durant la seua participació en el Club Coral.

Les dades personals de les persones que no hagen superat les proves d´accés o que es troben en llista d´espera es conservaran durant un període d´1 any per a contactar en el cas de que hi haja noves places en el proper curs. 

D´acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per a determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d´aquestes.

 • DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT UNA AUTORITAT DE CONTROL

L´autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació als tractaments és l´Agencia Española de Protección de Datos, carrer Jorge Juan, 6 (28001) Madrid i pàgina web: www.aepd.es 

 

3. Colla de Dolçaines UV

Política de privadesa ampliada

 • RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades tractades en el marc de la Colla de Dolçaines de la és la Universitat de València-Estudi General (d´ara endavant la UV). 

Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de Protecció de dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: lopd@uv.es

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és l’encarregat del tractament de les dades en virtut de l´encàrrec realitzat al seu favor per part de la UV per a la gestió administrativa i tècnica de la Colla de dolçaines de la UV. Així mateix és responsable del Registre d´activitats de tractament corresponent.

Les dades de l’encarregat del tractament són els següents: 

c/ d’Amadeu de Savoia, 4
46010 València
NIF: G- 46980207
Correu electònic: fguv@uv.es
Delegat de Protecció de dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés
Correu electrònic: lopd@uv.es

 • FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la participació en la Colla de dolçaines de la UV.

 • BASE LEGAL DEL TRACTAMENT

Les dades personals es tracten per a l´execució d´un contracte consistent en la participació en la Colla de Dolçaines de la UV. 

 • GARANTIA DELS DRETS

Les persones usuàries que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar l´accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al mateix, així com el dret a la portabilitat de les dades. 

Les persones interessades podran exercir els seus drets mitjançant l´enviament d´un correu electrònic dirigit a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d´un document d´identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a:

Fundació General de la Universitat de València
c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: Colla de dolçaines

 • DESTINATARIS DE LES DADES

Es preveuen les següents comunicacions de dades: 

 1. A l´entitat bancària Banc Santander per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
 2. A l´entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en l´assegurança.
 • CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals de les  persones usuàries inscrites es conservaran durant la seua participació en la Colla de dolçaines.

Les dades personals de les persones que no hagen superat les proves d´accés o que es troben en llista d´espera es conservaran durant un període d´1 any per a contactar en el proper curs en el cas de que hi haja noves places.

D´acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per a determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d´aquestes.

 • DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT UNA AUTORITAT DE CONTROL

L´autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació als tractaments és l´Agència Espanyola de Protecció de Dades Calle Jorge Juan, 6 (28001) Madrid i pàgina web: www.aepd.es 

 

4. Gestió Aula de Música

Política de privadesa ampliada

 • RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades tractades és la Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant, la UV). 

Les dades del responsable del tractament són els següents:

Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de Protecció de dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: lopd@uv.es

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és l’encarregat del tractament de les dades, en virtut de l’encàrrec realitzat al seu favor per la UV.

Les dades de l’encarregat del tractament són els següents: 

c/ d’Amadeu de Savoia, 4
46010 València
NIF: G- 46980207
Delegat de Protecció de dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: fguv@uv.es 

 • FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals es tractaran per a gestionar les activitats de l´Aula de Música de la UV.

 • BASE LEGAL DEL TRACTAMENT

Acceptació de procediment de participació 

 • GARANTIA DELS DRETS

Les persones usuàries que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:

Fundació General de la Universitat de València
c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: Aula de Música

 • DESTINATARIS DELS DRETS

Es preveuen les següents comunicacions de dades: 

 1. A les persones que formen part de la Comissió Assessora de programació musical. 
 2. Per obligació legal
 • CONSERVACIÓ DE LES DADES:

D’acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d’aquestes.

 • DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT UNA AUTORITAT DE CONTROL:

L’autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació amb els tractaments és l’Agencia Española de Protección de Datos, c/ de Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, pàgina web: www.aepd.es

 

 5. PROVES D´ACCÉS ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (OFUV)

Política de privadesa ampliada

 • RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades tractades és la Universitat de València-Estudi General (d’ara endavant, la UV).

Les dades del responsable del tractament són els següents:

Edifici del Rectorat
Av. de Blasco Ibáñez, 13
46010 València
NIF: Q-4618001D
Delegat de Protecció de dades: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: lopd@uv.es

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és l’encarregat del tractament de les dades, en virtut de l’encàrrec realitzat al seu favor per la UV.

Les dades de l’encarregat del tractament són els següents: 

c/ d’Amadeu de Savoia, 4
46010 València
NIF: G- 46980207
Delegat de Protecció de dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés
a/e: fguv@uv.es 

 • FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals es tractaran per a realitzar la gestió econòmica-administrativa de les proves d´accés a l´Orquestra Filharmònica de la Universitat de València

 • BASE LEGAL DEL TRACTAMENT

Acceptació de procediment d´inscripció a les proves d´accés.

 • GARANTIA DELS DRETS

​Les persones usuàries que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:

Fundació General de la Universitat de València
c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València
Assumpte: Aula de Música

 • DESTINATARIS DE LES DADES

Es preveuen les següents comunicacions de dades: 

 1. A l´associació titular Associació Orquestra Universitària de València 
 2. Per obligació legal
 • CONSERVACIÓ DE LES DADES

D’acord amb la normativa aplicable, les dades personals es conservaran disponibles únicament a la disposició de les autoritats per determinar responsabilitats legals i pel període de prescripció d’aquestes.

 • DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT UNA AUTORITAT DE CONTROL

L’autoritat de control competent per a la tutela de drets en relació amb els tractaments és l’Agencia Española de Protección de Datos, c/ de Jorge Juan, 6. 28001 Madrid, pàgina web: www.aepd.es