Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

1.- La preinscripció en els cursos es fa personalment, o mitjançant el següent formulari.

2. Una vegada acceptada la preinscripció, els alumnes rebran un correu electrònic confirmant la seua preinscripció i amb el formulari de matrícula i les indicacions per al pagament de l’import del curs per transferència bancària. Aquest ingrés cal fer-lo efectiu i presentar-ne còpia a l’oficina de l’Àrea en un termini màxim de 7 dies (en el cas que manquen menys de 7 dies per al començament del curs, l’ingrés es fa en un màxim de 24 hores) juntament amb el formulari de matrícula emplenat. En aquest moment quedarà formalitzada la matrícula. Les places l’import de les quals no s’haja ingressat i justificat en el termini corresponent, es consideraran vacants i s’oferiran a les persones de la llista d’espera.   

A més a més,  en els casos de matrícula reduïda caldrà aportar una còpia del carnet d’estudiant o el del col·lectiu d’Alumni UV, si s’escau. D’altra banda,  l’alumne ha de complir els requisits formatius que s’especifiquen en la convocatòria del curs per tal de poder matricular-se. 

3. El període de preinscripció estarà obert fins al dia de començament del curs, sempre que queden places vacants. La matrícula és lliure i la prevalença dels sol·licitants s’ordena per ordre de preinscripció. 

4. La realització dels cursos se supedita a la inscripció del nombre mínim d’alumnes fixat en la convocatòria. Si el nombre d’alumnes no arriba al mínim fixat, el curs es podrà anul·lar. L’anul·lació d’un curs dóna dret als alumnes matriculats a sol·licitar la devolució de la matrícula o al trasllat de la matrícula a un altre curs d’igual o inferior import en què queden places vacants.

5. Devolució de taxes de matrícula. Els motius pels quals es pot sol·licitar la devolució de taxes són els següents: 

            a) Anul·lació del curs pel fet de no arribar al nombre mínim d’alumnes.

            b) Errada  administrativa de l’Àrea.

            c) Per malaltia greu de l’alumne (cal adjuntar el certificat mèdic).

            d) Haver pagat taxes de públic general sent universitari o membre del col·lectiu Alumni UV.

En el cas c) la sol·licitud de devolució es pot realitzar com a màxim 20 dies després del començament del curs, i caldrà justificar-la documentalment, a menys que s´exercisca el dret de desistiment en els termes descrits al punt 6. Per sol·licitar la devolució de taxes cal adreçar-se a l’oficina de l’Àrea d’Activitats Musicals amb el resguard de pagament del curs i les dades bancàries pròpies.

6.-Desistiment. Conforme estableix el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i excepte les excepcions legalment establides, té dret a desistir del contracte en el termini de 14 dies naturals, sense necessitat justificació i sense penalització alguna.

En tractar-se d´un curs, pot exercitar el seu dret de desistiment dins dels catorze (14) dies naturals des de l´endemà a la formalització de la matrícula, açò és, moment en el qual s´efectua el pagament del curs.

Per a exercir el dret de desistiment, haurà de notificar la seua decisió de desistir del contracte a través d'una declaració, per exemple una carta enviada per fax o correu electrònic a protdadesfguv@uv.es.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment, li retornarem tots els pagaments rebuts sense demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se´ns informe de la seua decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que vostè haja disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà cap despesa com a conseqüència del reemborsament, excepte quan es tracte de la comissió per realitzar una transferència al seu favor, comissió que es descomptarà de l´import final a retornar.

7.- Els alumnes que compleixen amb el requisit d’assistència (un mínim del 80 % de l´horari lectiu)  rebran una certificació d´aprofitament del curs signada pel Vicerector de Cultura de la Universitat de València. Aquesta assistència es comprova amb la signatura de l´alumne en les llistes d’assistència. En el cas que l’alumne no haja acomplert el requisit d’assistència, l’Àrea d’Activitats Musicals no expedirà cap certificatNo es considera cap circumstància que puga justificar l’absència als cursos.

8.- És molt important que l’alumne que observe qualsevol errada en les seues dades personals en la llista d’assistència el comunique el més aviat possible al personal de l’Àrea d’Activitats Musicals.

9.- Els certificats d’assistència estan disponibles a l’oficina de l’Àrea a partir de 15 dies després de la fi del curs. En cas que la persona interessada no puga recollir el certificat, pot autoritzar-ne una altra per recollir-lo, amb una fotocòpia del seu DNI i una autorització signada que especifique el nom i les dates de realització del curs i el nom i el DNI de la persona autoritzada.

10.- Per a qualsevol dubte cal posar-se en contacte amb:

Àrea d’Activitats Musicals
Fundació General de la Universitat de València
C/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta, 46010 València.
Tel. 96 398 31 96
Fax 96 353 10 77
www.fundaciouv.es/aam
pam@uv.es