Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

Curs de repertori i tècnica d'interpretació al piano

  • 6 d’octubre de 2012
Image de la noticia

8 crèdits de lliure opció

 -Professorat: Antonio Galera López

- Dates: del 6 d’octubre de 2012 a l’1 de febrer de 2013.

- Durada: 80 hores.

Sessions de 10 hores de classe: horari de 10 a 14.30 h i de 15.30 a 21 h.

-        Dissabte 6 d´octubre de 2012.

-        Dissabte 20 d´octubre de 2012.

-        Dissabte 3 de novembre de 2012.

-        Dissabte 17 de novembre de 2012.

-        Dissabte 1 de desembre de 2012.

-        Dissabte 15 de desembre de 2012.

-        Dissabte 12 de gener de 2013.

-        Dissabte 26 de gener de 2013.

-     Concert d´alumnes: divendres 1 de febrer de 2013, a les 19 h, a la sala Charles Darwin de la Facultat de Farmàcia, campus de Burjassot.

- Lloc: Societat coral el Micalet. C/ Guillem de Castro, 73 de València

- Nombre d´alumnes:

            Alumnes actius: mínim  10  / màxim 12.

            Alumnes oients: màxim 20.

- Requisits: 80% d’assistència.

Adreçat preferentment a estudiants de piano que cursen o que hagen cursat estudis a la Universitat de València, estudiants de piano interpretació, postgraduats i alumnes de la Universitat de València aficionats a la música clàssica en general.

Requisits formatius per a alumnes actius: últims cursos d´ensenyaments professionals, grau superior, postgraduats o titulació equivalent.

Alumnes oients: grau elemental, pianistes amateurs.

De manera excepcional, s’hi podran acceptar alumnes que no complisquen aquestes característiques, després d’una prova d’audició per part del professor.

Programa del curs

Objectius:

Els alumnes realitzaran una audició el dia 6  d´octubre, en la qual es consensuarà el repertori que es treballarà al curs amb el professor, i també els objectius individuals de cada participant actiu per al curs, adreçats fonamentalment a la defensa satisfactòria del repertori elegit.

Es desenvoluparà un pla de treball amb els mètodes d´estudi adequats per a cada alumne. Els alumnes treballaran el repertori propi, però coneixeran també el repertori dels companys. Es potenciarà de forma col·lectiva l’escolta del repertori, amb l´objectiu de desenvolupar la cultura musical i general dels alumnes. Es fomentarà la participació activa de tots els alumnes a l’hora de resoldre les dificultats individuals de les seues interpretacions. Es buscarà sempre el treball en grup com a eina indispensable per a la resolució dels problemes individuals amb què s´enfronta el jove intèrpret.

La preparació per a una presentació pública serà l´objectiu principal dels alumnes del curs. Així, s’oferirà un concert públic el dia 1 de febrer.

Continguts:

 - Anàlisi pianística del repertori presentat pels alumnes del curs.

- Cultura musical: anàlisi del gran repertori per a piano sol, orquestra i música de cambra. Marc cultural general, integració amb la resta d´arts del repertori musical occidental.

- La fidelitat a la partitura: edició, estil, signes musicals, pedalització.

- Desenvolupament d´una tècnica conscient. La digitació.

- Desenvolupament d´un mètode d´estudi productiu. La memorització.

- L´ actuació en públic.

Metodologia:

Els alumnes presentaran una proposta de programa adequada al seu nivell pianístic, que haurà d’incloure obres d’almenys dos estils diferents i un estudi. Aquest programa serà consensuat amb el professor del curs després de l´audició inicial del dia 6 d´octubre. Per a l´audició inicial, els alumnes hauran d´interpretar una obra d´estil lliure. Les classes seran públiques i es fomentarà en tot moment la participació activa de la resta d´alumnes.

El Curs d´Interpretació Pianística presenta una dualitat característica d´aquest tipus de cursos: la combinació del treball individual de l´alumne amb l´escolta activa en grup, fonamental per al seu desenvolupament. El professor tindrà en compte en tot moment aquesta dualitat a l’hora de desenvolupar un discurs formatiu interessant per a tots els alumnes del curs, actius i oients.

 La flexibilitat, tant a les classes com en els consells pianístics, és una condició necessària per al bon aprofitament dels cursos per part dels alumnes. Es trobaran en una mateixa classe alumnes de nivells diversos i amb objectius professionals i formatius diferents. El professor buscarà sempre, doncs, aquesta flexibilitat, de manera que els consells individuals siguen intel·ligibles i aprofitables per a tots els alumnes. Es buscarà també treballar la solidaritat entre els alumnes i l’estudi en grup, formant xarxes de treball entre ells que afavorisquen el seu desenvolupament artístic.

 Distribució de les sessions:

Els alumnes actius rebran classe al piano en cadascuna de les vuit sessions. Es treballar&agr