General FoundationMusical Activities DepartmentUniversity of Valencia Logo del portal

Curs La música Contemporània per a quintet de vent

  • November 9th, 2009
Violín

CURS LA MÚSICA CONTEMPORÀNIA
PER A QUINTET DE VENT
3 crèdits de lliure opció

 

Professorat: Quintet Cuesta:
                                      Jesús Fuster Palmer (oboè, corn anglès)
                                      Jose M. Saez Ferríz (flauta i flautí)
                                      José Cerveró Martinez (clarinet - requint - clarinet baix)
                                      Salvador Sanchìs (fagot - contrafagot)
                                      Maria Rubio Navarro (trompa)
Durada: 30 hores.
Dates: del 9 al 13 de novembre de 2009

  • Dilluns, 9 de novembre, de 9 a 14 hores
  • Dimarts,  10  de novembre de 9 a 14 hores
  • Dimecres, 11 de novembre de 9 a 14 hores, de 16 a 19.30 hores (assaig obert) i de 19.30 a 21 hores (Concert)
  • Dijous, 12 de novembre de, 9 a 14 hores
  • Divendres, 13 de novembre de 9 a 14 hores

Lloc: Societat Coral El Micalet. C/ de Guillem de Castro, 73. 46008 València
Nombre d’alumnes:
Actius: mínim 15, màxim 25 (5 per especialitat)
Oients: màxim 3 per especialitat.
Requisits: com a mínim, estudiants de música dels últims cursos del grau professional. 80% d’assistència.

Programa del curs:
Continguts:
Anàlisi de la partitura: és un element fonamental a l’hora d’abordar d’una manera fiable la partitura i imprescindible per adoptar criteris interpretatius sòlids. Entenem l’aprenentatge analític com a font d’informació per a l’estudi pràctic. A més, el coneixement teorètic i el context històric i estilístic de l’obra afavoriran l’assimilació de l’essència de la partitura i motivaran l’interès per la música contemporània. D’una banda, aprofundirem en l’anàlisi de tipus melòdic, rítmic, harmònic i formal; i de l’altra, es realitzarà una anàlisi exhaustiva de les dificultats de l’obra, essent la partitura el punt de partida per a l’estudi de distints aspectes de la tècnica cambrística. D’aquesta manera, els alumnes disposen de la partitura, aprofundeixen en el seu coneixement i n’extrauen recursos i elements de treball per millorar l’autonomia interpretativa i l’adopció de criteris interpretatius coherents per al conjunt.

Tècniques d’assaig: a partir de l’anàlisi de les dificultats, tant individuals com col·lectives, del conjunt que sorgisquen de la partitura, farem una lectura progressivament més profunda, millorant la sincronització rítmica, la precisió en l’afinació, la flexibilitat sonora (dinàmiques, empast, etc.), el temps, el caràcter, qui marca les entrades, plans sonors (solista, acompanyament), etc. El Quintet Cuesta exemplificarà amb assaigs propis dirigits als alumnes aplicant les diferents tècniques d’assaig.

Coneixement del repertori: els conjunts de cambra tenen una literatura “menor” en el classicisme (Danzi, Reicha, etc.), un buit quasi total en el període romàntic i un gran floriment en quantitat i qualitat  a partir del s. XX. És a partir d’aquest moment que el llenguatge específic per a vents es configura i es consolida mitjançant la formació de quintet de vent fusta d’una manera específica i diferenciada respecte a altres conjunts cambrístics. L’abundant literatura d’aquest període presenta una diversitat estilística que mereix una atenció particular per a cada cas. Es combinarà el treball pràctic d’algunes obres emblemàtiques  representatives per a quintet de vent amb obres de compositors actuals i es contextualitzaran en el conjunt d’obres per a quintet de vent aprofundint en el coneixement del repertori mitjançant l’audició de gravacions discogràfiques.

Tècnica instrumental específica i del conjunt: la innovació del llenguatge contemporani ha obert nous horitzons en la tècnica instrumental i en la música de cambra. La majoria dels recursos tècnics emprats en l’actualitat són el resultat del treball coordinat entre intèrprets, conjunts de cambra i compositors. Els nous recursos tècnics han fet necessària una notació específica que els represente gràficament. Treballarem alguns recursos com ara els microintervals, les notes extremes en el registre sobreagut, l’ús d’harmònics i digitacions per canviar el color del timbre, trinats dobles, trinats de menys d’un semitò o de to i mig, frulattos, glissandos, multifònics, trèmolo labial, sorolls amb l’instrument, etc.  A més treballarem elements tècnics de base per a millorar l’emissió i l’afinació en el conjunt.
Posarem una atenció particular en els instruments afins de la família instrumental dels vents (flautí, flauta en sol, oboè d’amor, corn anglès, clarinet baix, requint, etc.) que han estat utilitzats sovint en la música de cambra del s. XX per ampliar la paleta sonora del quintet de vent. Es farà una aproximació al seu coneixement, les seues possibilitats sonores i la seua tècnica.

Control escènic: conèixer i posar en pràctica totes les experiències viscudes al llarg del curs concretades en la posada en escena d’un concert.
Farem un repàs de la col·locació en l’escenari i la seua relació amb l’acústica de sales, salutació i comportament en escena i una aproximació bàsica a altres experiències com ara la performance o les gravacions.

Objectius:

  1. Oferir una formació tècnica instrumental adequada a l’especificitat del llenguatge contemporani del repertori per a quintet de vent.
  2. Afavorir la comprensió musical del llenguatge contemporani en tota la seua diversitat com mitjà per acostar-se amb garanties a la seua interpretació.
  3. Motivar el coneixement i l’estudi d’aquest repertori entre els joves músics com a valor ineludible a la formació de l’intèrpret que se sent partícip d’una realitat musical present i actual.

* Considerem el terme contemporani per englobar la música que va des del s. XX fins a l’actualitat.

Preus de matriculació
Actius
Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu
d’Amics i Antics Alumnes de la UVEG                                     150 €
Públic en general                                                                      180 €
Oients
Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu
d’Amics i Antics Alumnes de la UVEG                                     60 €
Públic en general                                                                      72 €

 

 

 

 

Amb la col·laboració de la Societat Coral El Micalet

 

 

     

 

 

  JESÚS FUSTER PALMER

  (Oboè) Solista internacional que ha  actuat en França, Holanda, Àustria i Anglaterra. És professor del Conservatori Superior de Música de València.

 

 

JOSÉ M. SÁEZ FERRÍZ

(Flauta) Membre solista del Grup Instrumental de València amb el qual ha realitzat gires de concerts per Europa i Llatinoamèrica. És professor del Conservatori Superior de Música de València.

 

 

JOSÉ CERVERÓ MARTÍNEZ

(Clarinet) Membre solista del Grup Instrumental de València amb el qual ha realitzat gires de concerts per Europa i Llatinoamèrica.
És catedràtic del Conservatori Superior de Música de València.

 

 

SALVADOR SÁNCHIS

(Fagot) Ha estat  solista de diferents orquestres espanyoles, actualment es solista de l’Orquestra del Palau de les Arts (Orquestra de la Comunitat Valenciana).

 

 

MARÍA RUBIO NAVARRO

(Trompa) Solista del Teatre Real de Madrid. Actualment és  solista de l’Orquestra de València.