General FoundationUniversitat de ValènciaLa Nau Menuda Logo del portal

Política de privadesa Escola d'Estiu Universitat de València

CONDICIONES LEGALES NAU MENUDA (CASTELLANO)

CONDICIONS LEGALS NAU MENUDA (VALENCIÀ)

CONDICIONES LEGALES NAU JOVE (CASTELLANO)

CONDICIONS LEGALS NAU JOVE (VALENCIÀ)

POLÍTICA DE PRIVADESA 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Professor Javier Plaza Penadés (lopd@uv.es)

ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

FUNDACIO GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

SUBENCARREGAT DEL TRACTAMENT

Empresa adjudicatària de l'organització de l'activitat: ACTIO

CATEGORIA DE DADES

Dades de menors: Dades identificatives (nom, cognoms), dades de salut si escau, imatges

Dades de representants legals: Dades identificatives (nom, cognoms, correu electrònic, telèfon de contacte, llibre de família), dades econòmiques.

DESTINATARIS

- A Banc de Santander, per a la gestió del pagament de l'activitat.

- A entitats asseguradores, per a la gestió dels contingències previstes en l'assegurança de l'activitat.

- A entitats relacionades amb la prestació de serveis de salut o responsables de salut pública, en supòsits d'urgència mèdica o epidemiològica.

 

Garantia de drets          o          Davant el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es, quan es faça des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigida al Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: Javier Plaza Penadés. Ed. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València. Assumpte: Protecció de dades Nau Jove.

Davant l'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a protdadesfguv@uv.es, sempre que la petició es realitze des de l'adreça que conste en la nostra base de dades, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a Fundació General de la Universitat de València: c/ Amadeu de Savoia, 46010 València. Assumpte: Protecció de dades Nau Jove.

Més informació https://www.uv.es/fundacio-general/ca/fundacio-general/transparencia-bon-govern/informacio-institucional-organitzativa/politica-privadesa-escola-estiu-uv.html

f

Informació ampliada

POLÍTIQUES DE PRIVADESA

-           RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Universitat de València-Estudi General.

NIF: Q4618001D

Edifici Rectorat

Av. Blasco Ibáñez, 13

46010 València

-           ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és l'entitat encarregada del tractament de les dades, en virtut de l'encàrrec realitzat al seu favor per la UV per a la gestió de la Nau Menuda.

Les dades de l'encarregat del tractament són els següents:

c/ d'Amadeu de Savoia, 4

46010 València

NIF: G- 46980207

Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: professor doctor Javier Plaza Penadés

a/e: fguv@uv.es

-           FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Finalitat 1: Les dades de les persones que realitzen el tràmit d'inscripció, els dels menors inscrits i les dades facilitades de terceres persones nomenades es tractaran amb la finalitat de gestionar l'escola d'estiu, les inscripcions, les activitats i els serveis prestats. La base legal és l'execució d'un contracte.

Finalitat 2: amb l'autorització de la persona interessada, es tractaran les dades de salut per a garantir la salut i la seguretat del participant a l'escola, en el cas que requerisca prendre una medicació o present al·lèrgies, discapacitats o intoleràncies alimentàries. La base legal és el consentiment d'els/les representants legals de les persones usuàries.

Finalitat 3: Es tractaran les imatges del menor en format fotogràfic, videogràfic o sonor en els supòsits següents, havent de requerir-se autorització per separat:

1. Per a l'enregistrament d'imatges de les activitats que es publicaran en la memòria de l'activitat, en la memòria anual de la Universitat de València, en la documentació del pla estratègic i en formats i publicacions semblants, en format analògic o digital, i per a la seua divulgació pública en pàgines web de la Universitat de València, de la Fundació General de la Universitat de València i en mitjans de comunicació, com per exemple programes de ràdio o televisió.

2. Per a l'enregistrament i captació d'imatges que es proporcionaran a mares i pares com a record gràfic de les activitats.

3. Per a l'enregistrament d'imatges de les activitats que podran publicar-se en fullets i promocions i/o en campanyes de divulgació de l'activitat present o d'edicions futures.

La base legal és el consentiment dels/les representants legals de les persones usuàries.

Finalitat 4: l'actual context de pandèmia ocasionada pel COVID 19: Protegir la salut i la vida de les persones, Frenar l'expansió de la pandèmia, Compliment d'una obligació legal (article 6.1 c) del RGPD).

La causa legitimadora del tractament és el compliment d'una obligació legal (article 6.1 c) del RGPD). Aquesta obligació legal la trobem en diverses normes:

-           Estatut dels Treballadors (article 5)

-           Llei 21/1995 de Prevenció de Riscos Laborals (article 14.2)

-           Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al SARS-CoV-2

-           Directrius adoptades pel servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) per habilitació legal i delegació de funcions preventives.

-           CATEGORIES DE DADES:

Finalitat 1: nom, cognoms del menor, targeta SIP, llibre de família, NIF del pare/mare/tutor/a legal, correu electrònic de contacte, telèfon de contacte, dades econòmiques.

Finalitat 2: dades de salut que els/les usuaris/as que requerisquen prendre una medicació o presenten al·lèrgies, necessitats específiques i/o discapacitats o intoleràncies alimentàries.

Finalitat 3: imatges fotografiades i/o gravades.

Finalitat 4: nom, cognoms, DNI, correu electrònic.

-           DESTINATARIS DE LES DADES:

Les dades personals es comunicaran:

- A Banc de Santander, per a la gestió del pagament de l'activitat.

- A entitats asseguradores, per a la gestió dels contingències previstes en l'assegurança de l'activitat.

- A entitats relacionades amb la prestació de serveis de salut o responsables de salut pública, en supòsits d'urgència mèdica o epidemiològica.

Els següents prestadors de serveis tractaran les dades amb totes les garanties.

a.- Fundació General de la Universitat de València en la seua condició d'Encarregat del Tractament.

b.- Empresa adjudicatària de l'organització de l'activitat en la seua condició de Subencarregat del Tractament.

-           TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Es preveu la utilització de Google for Education per a la gestió del projecte, que disposa de garanties de seguretat i protecció exigides pel Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD).

-           PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lats d'acord amb els criteris següents:

  • General.

Les dades dels participants es conservaran durant un període de dos anys per a permetre la recuperació i utilització.

  • Estudiants d'últim any.

En aquest cas, les dades no es poden reutilitzar.

  • Compliment d'obligacions legals.

D'acord amb la normativa sobre protecció de dades, els mateixos es conserven només a la disposició de les autoritats per a determinar eventuals responsabilitats legals i pel període de prescripció d'aquestes.

-           GARANTIA DELS DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al RESPONSABLE i/o ENCARREGAT DEL TRACTAMENT l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se a aquest tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades.

o          Davant el RESPONSABLE DEL TRACTAMENT mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es, quan es faça des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigida al Delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València: Javier Plaza Penadés. Ed. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València. Assumpte: Protecció de dades Nau Menuda.

o          Davant l'ENCARREGAT DEL TRACTAMENT mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a protdadesfguv@uv.es, sempre que la petició es realitze des de l'adreça que conste en la nostra base de dades, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a Fundació General de la Universitat de València: c/ Amadeu de Savoia, 46010 València. Assumpte: Protecció de dades Nau Menuda

-           DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT UNA AUTORITAT DE CONTROL

L'autoritat de control competent per a la tutela dels drets en relació amb els tractaments realitzats per la Universitat de València és:

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Carrer Jorge Juan, 6 (28001-Madrid).

Pàgina web: https://www.agpd.es/portalwebagpd/index-ides-idphp.php

-           POLÍTIQUES DE PRIVACITAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Els polítiques generals de privacitat de la Universitat de València es poden consultar en https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica-privacitat/responsable-identificacio-titular-web-funcions-1285919116693.html