Ruigeu Logo del portal

Banc de Bones Pràctiques

Quan parlem de bones pràctiques universitàries en matèria d'igualtat ens referim a totes aquelles experiències i iniciatives que es duen a terme en les universitats que formen part d'aquesta xarxa, guiades pels principis, objectius i procediments adequats des de la perspectiva de gènere i l'experiència del qual ha llançat resultats positius, demostrant la seua eficàcia i utilitat en el context de les polítiques d'igualtat. Des del convenciment que les bones pràctiques sistematitzades, permeten aprendre de les experiències i aprenentatges d'altres universitats i poden servir de model per a totes les altres.

Aquest apartat està dedicat a compartir totes les iniciatives que engeguen les Unitats d'Igualtat en el desenvolupament de les seues funcions:

a) Elaborar i desenvolupar els Planes d'Igualtat

b) Vetlar per un ús no sexista de llenguatge i imatges

c) Realitzar campanyes de sensibilització en igualtat i contra la violència de gènere

d) Elaborar Protocols d'Assetjament sexual i per raó de sexe i Planes de Conciliació

e) Impulsar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la universitat

En els diagnòstics que realitzem, les Unitats d'Igualtat temptem necessitats comunes identificades, fruit d'una avaluació acurada de les desigualtats entre dones i homes en les comunitats universitàries. Comencem pels següents apartats, a l'espera d'actualitzar i nodrir progressivament les Bones Pràctiques en Igualtat:

1) CONCILIACIÓ, CORESPONSABILITAT I TELETREBALL

2) ATRACCIÓ DEL TALENT FEMENÍ A CARRERAS STEM

3) PREMIS EN IGUALTAT