Ruigeu Logo del portal

Què es la Xarxa?

La Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU) reuneix totes les unitats, oficines, observatoris, comissions, secretariats d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de les universitats  públiques espanyoles i aquelles privades que demanen l'adhesió.

Reglament de la RUIGEU

Els objectius de la RUIGEU són:

Comunicació, difusió i col·laboració

a. Compartir coneixements, sinergies, bones pràctiques, experiències, activitats, resultats i recursos que promoguen i milloren les seues actuacions en l'àmbit de la igualtat entre dones i homes, segons el que s'estableix en la Disposició Addicional dotzena de la LOMLOU per a les Unitats d'Igualtat.
b. Brindar als seus integrants un canal d'informació, assessorament i suport mutu.

Elaboració de propostes, escrits i informes

a. Generar polítiques i accions comunes per a superar els obstacles que dificulten o impedeixen la consecució de la igualtat entre dones i homes, especialment en l'àmbit universitari i de la política científica.
b. Elaborar informes, estudis, escrits, manifestos, propostes i qualsevol altra documentació de naturalesa similar, en temes d'igualtat, en el marc de les actuacions i competències de la RUIGEU, a iniciativa pròpia o a petició de la CRUE, de Ministeris, Conselleries o òrgans i entitats de similar condició.
c. Proposar el sistema bàsic d'indicadors d'igualtat que permeta i garantisca la comparabilitat del grau de consecució de la igualtat entre dones i homes en les universitats integrants de la Xarxa. Traslladar a la CRUE quantes propostes, informes i estudis resulten del treball de la RUIGEU.

Representació col·lectiva i establiment de vincles

a. Fomentar la defensa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en les universitats, mitjançant accions d'informació, conscienciació i difusió de diferents activitats d'igualtat oferides per la RUIGEU.
b. Establir vincles amb entitats públiques i privades, locals, autonòmiques, estatals i internacionals compromeses amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la no discriminació per raó de sexe i proposar mesures conjuntes de progrés en el nostre àmbit de competència.
c. Col·laborar amb els mitjans de comunicació, mitjançant propostes i estratègies de difusió dels treballs realitzats per la Xarxa.
d. Cooperar amb les institucions europees comunitàries en l'adopció de mesures de progrés de la igualtat entre homes i dones, en l'Espai Europeu d'Educació Superior.
e. Establir vincles amb altres universitats o xarxes d'igualtat universitàries estrangeres per a generar estratègies de bones pràctiques globals.

Recorregut de la RUIGEU

En les diferents Trobades d'Unitats i Oficines d'Igualtat de les universitats espanyoles ha existit una demanda explícita del treball en xarxa entre els diferents serveis universitaris en matèria d'igualtat. Per això, durant la III Trobada d'Oficines i Unitats d'Igualtat de les universitats espanyoles, celebrada en el 2009 a Lleida, es van donar els primers passos per a la creació de la Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU) a la qual es van adherir vint-i-cinc universitats espanyoles. 

Al setembre de 2018, la Unitat d’Igualtat de la UV pren el relleu i assumeix la coordinació de RUIGEU. El canvi ha suposat la creació d'aquest nou espai web, allotjat en la web institucional de la Universitat de València, així com el disseny d'un nou logotip que esperem contribuïsca a donar visibilitat i reconeixement a la xarxa.

Al 2021, la RUIGEU compta amb 53 universitats adherides.