Ruigeu Logo del portal

V Trobada d'Unitatsd'Igualtat. Barcelona.

  • 14 de març de 2012
Image de la noticia

La Universitat de Barcelona va acollir els dies 12 i 13 de març de 2012 el V Trobada d'Unitts, Observatoris i Oficines d'Igualtat de les universitats espanyoles, que es celebren cada any i que té l’encàrrec d’organitzar-les una de les Unitats d’Igualtat participants.
Les V Trobades varen ser inaugurades pel rector, Dídac Ramírez, i com a
persones convidades a la taula hi havia la vicepresidenta de la CRUE, Montserrat Casas (rectora de la Universitat de les Illes Balears) la  Núria Balada, directora del’ICD en representació de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya; Gemma Fonrodona, vicerectora d’Estudiants, i la directora de la Unitat d’Igualtat de la UB, Maria Antònia Pujol Maura.
Durant la celebració de les IV Trobades realitzades a la Universitat de Saragossa es va acordar que fóra la Universitat de Barcelona l’amfitriona. Aquestes jornades tenen com a objectiu oferir un espai de reflexió i intercanvi, per aconseguir que les estratègies i accions siguen un camí útil per garantir que els plans d'igualtat no siguen una mera declaració de principis, sinó que es faça realitat la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i així millorar les bones pràctiques, enfortir el paper de la dona en l'àmbit de la docència, la recerca i la gestió de les universitats, i a la vegada col·laborar des del quefer diari a l'excel·lència universitària.

 

Les jornades es van organitzar a partir de conferències plenàries, taules rodones i treball en grup. Aquesta forma de treball va fer possible que totes les persones participants tingueren un paper actiu i pogueren aportar tant les experiències personals, com els neguits que en el dia a dia van sorgint, des de les seves pròpies universitats.
Es varen celebrar tres conferències plenàries, la primera realitzada per la Dra. Olga Quiñones, de la Universitat de València, titulada: “Objectius i funcions de les Unitats i Oficines d’igualtat”. La segona titulada “Las desigualdades de género en la Sociedad del Siglo XXI”, a càrrec de la vicepresidenta del Govern,  Maria Teresa Fernández de la Vega. La tercera titulada “Estudi dels indicadors de Gestió i de Gènere per a la Competitivitat i el Creixement dels sectors públic i privat de Catalunya en una societat del coneixement complexa” a càrrec de Virginia Ferrer i Olga E. Cabrera. No cal dir que les tres varen ser de gran interès i varen ser molt valorades positivament per totes les persones assistents.
En el decurs de la conferència impartida per Fernández de la Vega, es va fer una interpretació musical càrrec de tres alumnes del conservatori del Liceu de Barcelona, i també es varen donar els premis extraordinaris de Doctorat.
Els temes que varen acompanyar a les conferències plenàries i que foren debatuts mitjançant taules rodones i treball de grups varen ser al voltant dels temes següents:

  • Objectius i funcions de les unitats d'igualtat
  • Indicadors de bones pràctiques
  • Protocols que sorgeixen dels plans d'igualtat
  • Presentació dels protocols elaborats per la Universitat de Barcelona: Facultat d’Economia i Empresa i Facultat de Dret.
  • Aplicació dels plans d'Igualtat, estratègies d'implementació.

La principal conclusió de la trobada és la necessitat de creació d'un grup de treball estable de polítiques d'igualtat en la CRUE, on estiguen representades totes les universitats a través de les corresponents unitats d'igualtat. Amb l'objectiu de facilitar la coordinació de les diferents unitats d'igualtat i visibilizar les contribucions d'aquestes especialment compartint els protocols que sorgeixen dels propis Planes d'Igualtat, (per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere; conciliació de la vida laboral, familiar i personal; ús no sexista del llenguatge; erspectiva de gènere en la docència, recerca i gestió, etc.) En un futur pròxim el grup de treball estable hauria de transformar-se en sectorial de la CRUE. S'acorda
que un grup d'unitats col·laboren activament en aquesta tasca, amb el suport dels seus respectius rectorats.
L'intercanvi d'experiències i bones pràctiques per part de les diferents unitats d'igualtat i que es propicia en les trobades anuals, es constata que són necessàries per a poder conjuminar esforços i compartir els assoliments de les diferents universitats i açò és necessari per a avançar en la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes en el nostre entorn i molt especialment en les universitats.
Per a la celebració de la VI Trobada d'Unitats d'Igualtat de les Universitats
Espanyoles s'ofereixen dues universitats, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Granada. Després que la UPC valore que la V Trobada s'ha celebrat a Catalunya, declina el seu oferiment, i s'acorda que l'organització del la VI Trobada serà a càrrec de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de Granada. S'agraeix a les dues universitats la seua intenció i generositat.
En resposta al debat sobre l'ús del llenguatge, es decideix recolzar i difondre el comunicat adjunt:

Les Unitats d'Igualtat de 32 universitats espanyoles, reunides els dies 12 i 13 de març en la V Trobada d'Unitats d'Igualtat, celebrat en la Universitat de Barcelona, saluden de grat el debat obert entorn de la necessitat o no de l'existència de guies d'ús no sexista del llenguatge.
A aquest efecte manifesten:
1‐ El debat, lluny de circumscriure's a l'àmbit filològic, té un caire de caràcter cultural, social, sociològic, entre uns altres. que és necessari posar en relleu.
2- Si la màxima que una llengua és “el que volen els seus parlants” considerem que la RAE ha de fer-se ressò del debat social que subjau sobre si l'ús de la nostra llengua té trets sexistes o no.
3- Considerem que la RAE, fidel a un dels seus objectius, ha de posar fi a
determinades qüestions perfectament identificades que perpetuen les discriminacions entre homes i dones, també en l'àmbit lingüístic.