University of Valencia logo Logo SATTUi Logo del portal

La prevenció és el camí per millorar la salut a la feina

Sobre quins aspectes ha d’actuar la universitat per a prevenir danys a la salut, física i/o psíquica?

Sobre qualsevol aspecte que puga tenir incidència en el treball i la salut, és a dir:

 • Seguretat en el treball.
 • Higiene Industrial.
 • Medicina del treball.
 • Ergonomia i Psicosociologia aplicada.

En major o menor grau, tots els treballadors i totes les treballadores podem tenir algun problema en qualsevol dels aspectes indicats, sent el dels riscos psicosocials el que es troba més estés, ja que afecta absolutament a tot el personal.

 

Quins són els principis de l'acció preventiva?

Són els que preveu l'article 15 de la LPRL (Llei de Prevenció de Riscos Laborals):

 • Evitar els riscos.
 • Avaluar els riscos que no es puguen evitar.
 • Combatre els riscos en el seu origen.
 • Adaptar el treball a la persona.
 • Tindre en compte l'evolució de la tècnica.
 • Substituir el perillós pel que comporte poc o cap perill.
 • Planificar la prevenció.
 • Adoptar mesures que anteposen la protecció col·lectiva a la individual.
 • Donar les degudes instruccions als treballadors.

A més, l'empresari ha de prendre en consideració les capacitats professionals de les treballadores i dels treballadors en matèria de seguretat i de salut laboral en el moment d'encomanar-los les tasques.

 

Què aconseguim aplicant adequadament els principis de l’acció preventiva?

 • Disminució d'accidents, incidents i danys derivats del treball, així com les seues conseqüències humanes, econòmiques i legals.
 • Llocs de treball segurs i saludables.
 • Treballadors i treballadores més satisfetes i implicades amb la universitat. Millora del clima laboral.
 • Augment de la productivitat. Disminució de la pèrdua productiva en sentit ampli.
 • Augment de la competitivitat i la imatge de la universitat, així com impuls del servei a l’estudiantat en particular i a la societat en general.
 • Complir la legislació vigent en matèria de seguretat i salut laboral.

 

Què significa tot això?

Si consideres que al teu lloc de treball hi ha algun aspecte que no complisca amb la normativa de prevenció, en qualsevol de les seues vessants, no ho dubtes i telefona’ns, ens encantarà poder ajudar‑te.

 

”No ho toleres, telefona’ns!!!”