Universitat de ValènciaServei Tècnic i de Manteniment Logo del portal

En el contracte de gestió del manteniment, un/a gestor/a i un/a tècnic/a de gestió són els interlocutors de manteniment per als usuaris del Campus. Algunes de les seves tasques principals són les següents:

 • a) Amb caràcter General:
  • Establir un sistema per a poder rebre avisos d'incidències a qualsevol hora del dia, durant la vigència del contracte, de les persones autoritzades per la Universitat de València.
  • Assessorar i intervenir, en nom de la Universitat de València, amb les empreses contractistes del manteniment i conservació, de les obres, subministraments o serveis relacionats amb aquest, així com amb altres Administracions Públiques o companyies subministradores (aigua, gas, electricitat, etc.) per a la resolució de problemes o adopció de mesures necessàries per al correcte funcionament, manteniment i conservació del conjunt a mantenir.
  • Col·laborar amb el personal de manteniment propi de la Universitat de València (responsables de manteniment d'àrea, oficials de manteniment), en les seves funcions (exerceixen la iniciativa, supervisió i control del manteniment, obres, etc. en el seu àmbit geogràfic d'actuació)
 • b) Contractes majors:
  • Redactar els plecs de prescripcions tècniques per a la contractació dels serveis de manteniment i conservació que es determinen necessaris.
  • Redactar els plecs de prescripcions tècniques necessaris per a l'elaboració de projectes d'obres d'ampliació, reforma, millora, substitució i reparació, així com dels subministraments o serveis necessaris per a les mateixes finalitats.
  • Col·laborar en la valoració de les ofertes rebudes relacionades amb aquests processos de contractació.
 • c) Contractes menors d'obres d'ampliació, reforma, millora, substitució i reparació, i subministraments i serveis de manteniment i conservació:
  • Elaborar les memòries valorades necessàries per a l'execució d'aquests contractes d'acord amb els procediments definits per la Universitat de València.
  • Demanar ofertes als proveïdors per a l'execució d'aquests contractes de conformitat amb els procediments que defineixa la Universitat de València.
  • Revisar les ofertes, i realitzar un informe sobre aquestes, que verificarà que els preus aplicats siguen correctes, valorarà tècnicament la conveniència de la proposta i compararà els pressupostos obtinguts.
  • Coordinar i controlar els treballs, comprovant la seva correcta execució i vetllant pel compliment dels contractes.
  • Quan siga necessari, exercir la Coordinació de Seguretat i Salut en operacions de manteniment i en els contractes menors d'obres, subministraments o serveis de manteniment i conservació.
  • Coordinar amb les empreses contractades les dates idònies per a realitzar cadascuna de les actuacions previstes.
  • Comprovar les certificacions i factures emetent un informe sobre les mateixes al responsable del contracte.
 • d) Gestió dels contractes de manteniment i conservació de la Universitat de València:
  • Actuar immediatament davant qualsevol incidència relacionada amb el manteniment i conservació, informant de les mateixes a la Universitat de València.
  • Elaborar o supervisar els protocols i programes de manteniment i conservació, assegurar la seva actualització i valorar la idoneïtat d'aquests.
  • Elaborar o supervisar la documentació tècnica (inventari, manuals, fitxa de manteniment, dades de funcionament, etc.) del conjunt a gestionar, vetllar per que es mantinga actualitzada i valorar la seva suficiència.
  • Efectuar el seguiment dels “Comunicats d'incidències” i “Comunicats de Treball”, proposar les accions que foren necessàries i controlar la seva correcta execució.
  • Realitzar reunions periòdiques amb els administradors dels Centres del contracte.
  • Convocar, dirigir i estendre acta de les reunions amb les empreses de manteniment i conservació, destinades a analitzar el funcionament dels serveis prestats per aquestes, i remetre a la Universitat de València informes periòdics que permeten valorar el grau de compliment i satisfacció d'aquests serveis amb una freqüència mínima mensual.
  • Assessorar la Universitat de València sobre mètodes d'estalvi de consums energètics i aigua.
  • Elaborar els informes que la Universitat de València determine en relació amb la conservació i el manteniment del conjunt a gestionar, acompanyat de la documentació gràfica que fóra necessària.


Els corresponents plecs tècnics on figuren la totalitat de les prestacions i l'abast dels contractes són els següents: (accés mitjançant usuari UV):
Campus de Blasco Ibáñez/Diseminados
Campus de Burjassot/Paterna
Campus dels Tarongers