Universitat de ValènciaServei Tècnic i de Manteniment Logo del portal

És fonamental un seguiment acurat dels consums i la facturació per a una bona gestió dels subministraments. Per a això es fa inestimable l’ajuda de l’aplicació informàtica de la Telemesura, que permet als usuaris autoritzats monitoritzar els consums del seu edifici, detectar ineficiències, despeses fora d’horari, etc.

També per tal d’aconseguir un seguiment pormenoritzat, el Servei Tècnic i de Manteniment ha contractat una asistencia técnica per a la gestió deis contractes de subministrament d'energia eléctrica, gas natural i aigua potable en la Universitat de Valencia. Aquest contracte te com a objectius, entre altres:

  • Assessorament per a la contractació deis subministraments o la seua modificació, atenent l'analisi continua deis mercats i de la legislació, desenvolupant plecs de condicions i analitzant técnica i económicament les ofertes de les companyies comercialitzadores.
  • Analitzar detalladament cadascuna de les factures i incidéncies relacionades amb subministrament. Aixó implica la validació de consums i preus, analitzar, en el cas d'energia eléctrica, els excessos de potencia i els consums d'energia reactiva, etc.
  • Informar a la Universitat de Valencia de les incidències hagudes en els subministraments.
  • Informar a la Universitat de Valencia i a les companyies subministradores de les anomalies detectades en les factures, per a la compensació del pagament en la factura següent.
  • Classificar i remetre als centres de control definits per la Universitat de València la conformitat, o no, de les factures rebudes en relació amb el subministrament corresponent.
  • Assessorar la Universitat de Valencia a marcar objectius de consum en tots els centres, atenent a dades històriques, tipologia de les instal·lacions, ús de l'edifici, etc.