Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Biològiques Logo del portal

A continuació presentem un índex dels tràmits que es poden realitzar en la Facultat de Ciències Biològiques, amb indicació de la forma de presentar la sol·licitud associada: omplint un formulari de secretaria o mitjançant la Seu Electrònica (manual d'ús).  

En cas que la sol·licitud haja d'enviar-se per registre electrònic, cal indicar en la pestanya "General" de la sol·licitud la següent informació:
   - Tipus d'òrgan al qual es dirigeix: "Centres"
   - Òrgan al qual es dirigeix: "FALCULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES"

 

 

SOL·LICITUDS

 

GESTIÓ

Adaptació al nou pla del Grau en Biologia 2023 (emplenar formulari i enviar per registre electrònic) Seu Electrònica
Adaptació de Llicenciatura a Grau (emplenar formulari i enviar per registre electrònic) Seu Electrònica
Admissió amb Estudis Parcials Seu Electrònica
Anul·lació de Matrícula Seu Electrònica
Autorizació/Representació  
Avaluació Curricular per Compensació Seu Electrònica
Avançament de Convocatòria Seu Electrònica
Certificat Acadèmic Oficial Graus, Màsters i Llicenciatures (Pla 2000) Seu Electrònica
Certificat Acadèmic Oficial Llicenciatures (Pla 1975 i Pla 1993) Formulari Secretaria
Certificat d'Admissió a Grau Seu Electrònica
Certificat d'Assegurança Escolar Seu Electrònica
Certificat de Matrícula Seu Electrònica
Certificat de Taxa de Matrícula Seu Electrònica
Certificats (altres) Formulari Secretaria
Còpies autèntiques i compulses Formulari Secretaria
Convocatòria extraordinària (registre electrònic) Seu Electrònica
Devolució de Taxes Seu Electrònica
Domiciliació bancària  
Duplicat de Títol (registre electrònic) Seu Electrònica
Enviament de Títol (emplenar formulari i enviar per registre electrònic) Seu Electrònica
Exempció de Matrícula per Convocatòries Esgotades (emplenar formulari i enviar per registre electrònic) Seu Electrònica
Impugnació de Qualificacions Seu Electrònica
Instància General (registre electrònic) Seu Electrònica
Matrícula a Temps Parcial Seu Electrònica
Pràctiques amb menors Seu Electrònica
Programes o Guies Docents Formulari Secretaria
Reconeixement de Crèdits de Grau, Màster, Tècnic Superior o Experiència Professional Seu Electrònica
Reconeixement de Crèdits per Participació Activitats Universitàries (emplenar formulari i enviar per registre electrònic) Seu Electrònica
Represa d'Estudis Seu Electrònica
Suplement Europeu al Títol (SET)  
TFG (Sol·licitud de Defensa) Seu Electrònica
TFM (Sol·licitud de Defensa) Seu Electrònica
Títol de Doctor  
Títol de Grau o Màster Seu Electrònica
Trasllat d'Expedient a una altra Universitat Seu Electrònica
Trasllat d'Expedient a un altre centre de la Universitat de València (emplenar formulari i enviar per registre electrònic) Seu Electrònica