University of Valencia logo Logo Department of Business Administration Logo del portal

 El consell de departament està integrat per:

1. Tots els doctors i doctores del personal docent i investigador adscrits al departament.

2. Una representació de la resta del personal docent i investigador, de la manera següent:

a) Tots els que tinguen dedicació a temps complet.

b) El 50% d’aquest personal a temps parcial.

3.  El 50% del personal investigador en formació adscrit al departament.

4. Una representació dels estudiants i les estudiantes que cursen ensenyaments dels diferents cicles i centres impartits pel departament, igual a la meitat del total de membres dels apartats 1 i 2

5. Una representació del personal d’administració i serveis adscrit al departament igual a la cinquena part del total de membres dels apartats 1 i 2.

Composició actual del consell de departament