University of Valencia logo Logo Department of Business Administration Logo del portal

La junta permanent està integrada per:

  • El director o la directora, que la presideix,
  • 6 representants del personal docent i investigador elegits a aquest efecte pel consell de departament.
  • 2 representants dels estudiants i les estudiantes elegits a aquest efecte pel consell de departament.
  • 2 representants del personal d’administració i serveis elegits a aquest efecte pel consell de departament.

 

Composició actual de la junta permanent