La comissió docent estarà integrada pel director o la directora del departament, el secretari o secretària del departament, un representant dels estudiants, un representant del PAS, els coordinadors de les titulacions amb major pes específic en la docència del departament i 2 membres del consell de departament elegits per sufragi universal.

Son funcions de la comissió docent les següents:

a) Proposar als òrgans competents, abans del començament de cada curs acadèmic, el pla d’ordenació docent.

b) Informar als òrgans competents del estat de la plantilla del professorat i de la necessitat, si escau, de creació de noves places, indicant el perfil d’aquestes i la forma de provisió.

c) Coordinar els programes corresponents a les assignatures impartides pel departament.

d) Coordinar i supervisar la qualitat de la docència impartida pel departament.

e) Supervisar i/o coordinar la docència no reglada en la que participe el departament.

f) Assessorar als òrgans competents en l’elaboració i reforma dels Plans d’Estudi.

g) Emetre els informes que siguen sol·licitats al departament sobre convalidacions.

h) Informar als òrgans competents sobre qualsevol conflicte o irregularitat observada en el desenvolupament de l’activitat docent del departament.

i) Elaborar la Memòria Anual de l’activitat docent del departament.

j) Constituir els grups de treball que es consideren necessaris per tal de desenvolupar correctament les seues funcions.

k) Qualsevol altres activitats que el consell de departament delegue expressament en ella 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy