Logo de la Universitat de València Logo Departament de Direcció d'Empreses Logo del portal

Son funcions de la comissió docent les següents:

a) Proposar als òrgans competents, abans del començament de cada curs acadèmic, el pla d’ordenació docent.

b) Informar als òrgans competents del estat de la plantilla del professorat i de la necessitat, si escau, de creació de noves places, indicant el perfil d’aquestes i la forma de provisió.

c) Coordinar els programes corresponents a les assignatures impartides pel departament.

d) Coordinar i supervisar la qualitat de la docència impartida pel departament.

e) Supervisar i/o coordinar la docència no reglada en la que participe el departament.

f) Assessorar als òrgans competents en l’elaboració i reforma dels Plans d’Estudi.

g) Emetre els informes que siguen sol·licitats al departament sobre convalidacions.

h) Informar als òrgans competents sobre qualsevol conflicte o irregularitat observada en el desenvolupament de l’activitat docent del departament.

i) Elaborar la Memòria Anual de l’activitat docent del departament.

j) Constituir els grups de treball que es consideren necessaris per tal de desenvolupar correctament les seues funcions.

k) Qualsevol altres activitats que el consell de departament delegue expressament en ella