Logo de la Universitat de València Logo Departament de Direcció d'Empreses Logo del portal

El consell és l’òrgan de govern del departament.

 Està integrat per:

 • Tots els doctors i doctores del personal docent i investigador adscrits al departament.
 • Una representació de la resta del personal docent i investigador, de la manera següent:
 1. Tots els que tinguen dedicació a temps complet.
 2.  El 50% d’aquest personal a temps parcial.
 • Una representació dels becaris i les becàries d’investigació adscrits al departament, de la manera següent:
 1. Tots aquells que estiguen en possessió de la suficiència investigadora o allò equivalent que puga establir l’estatut del becari. 
 2. El 50% de la resta.
 • Una representació dels estudiants i les estudiantes que cursen ensenyaments dels diferents cicles i centres impartits pel departament, igual a la meitat del total de membres dels dos primers apartats.
 • Una representació del personal d’administració i serveis adscrit al departament igual a la cinquena part del total de membres dels dos primers apartats.
 • Una representació, si s’escau, del professorat associat d’institucions sanitàries.

El consell de departament ha de ser renovat cada tres anys, llevat dels representants dels estudiants i les estudiantes, el mandat dels quals és d’un any. Les vacants que s’hi produesquen en aquest període seran cobertes pel temps que reste.

Competències del consell de departament:

 • Elaborar, aprovar i modificar el projecte de reglament de règim intern del departament.
 • Elegir el director o la directora i els membres de la junta permanent del departament.
 • Elegir els representants del departament en comissions del centre o de la Universitat.
 • Crear, si escau, les unitats docents del departament i elegir-ne els coordinadors o les coordinadores.
 • Proposar al Consell de Govern la creació de les seccions departamentals de centre i elegir-ne els directors o les directores.
 • Exigir responsabilitats als càrrecs o representants que elegesca i, si escau, revocar-los.
 • Emetre informe sobre les propostes de plans d’estudis en allò que faça referència als ensenyaments adscrits al departament, com també sol·licitar-ne la modificació.
 • Aplicar les directrius de la Universitat de València sobre política lingüística.
 • Emetre informe sobre les propostes d’organització del curs acadèmic elaborades pels centres.
 • Assignar al professorat les responsabilitats docents en cada curs acadèmic.
 • Formular la petició a la Universitat de València dels mitjans personals i materials necessaris per a l’execució del pla d’activitats del departament.
 • Supervisar, amb el respecte degut a la llibertat de càtedra, que els programes dels ensenyaments impartits pel departament s’adeqüen al que estableixen els plans d’estudis respectius.
 • Distribuir l’assignació pressupostària del departament.
 • Elaborar la memòria anual del departament.
 • Dirimir els conflictes que puguen sorgir en el si del departament, sense perjudici de recursos ulteriors.
 • Nomenar les comissions de departament que considere necessàries perquè l’assistesquen per al millor exercici de les seues competències.

El consell de departament s’ha de reunir almenys dues vegades en el curs acadèmic