Logo de la Universdad de Valencia Logo Departamento de Sociología y Antropología Social Logo del portal

Les funcions de la Comissió Docent son:

1.- Efectuar una proposta al Consell de Departament del Pla Anual d’Ordenació Docent.

2.- Promoure i coordinar l’exercici de les competències assignades a les unitats docents:

  1. Coordinar l’elaboració de programes, guies docents i fitxes tècniques, i informar-ne al Consell per a la seua aprovació.
  2. Procurar el compliment de la docència de les matèries adscrites a la Unitat corresponent.
  3. Elaborar i supervisar els materials didàctics de les matèries de la Unitat.
  4. Coordinar els criteris d’avaluació per tal de garantir el tracte equilibrat entre els diferents de la mateixa matèria, les diverses matèries i les titulacions on s’imparteixen.
  5. Dirimir, en primera instància, els conflictes relatius a les matèries de la Unitat corresponent i traslladar-los, si escau, a la Junta Permanent i/o al Consell de Departament.
  6. Traslladar informe al Consell de Departament per al millor compliment de l’article 38 del present reglament.

3.- Difondre les experiències que poden permetre millorar la docència entre les unitats docents.

4.- Arreplegar informació sobre l’evolució de la càrrega docent, així com sobre la capacitat docent del professorat  per a preveure les àrees de coneixement on es poden produir dèficits.

5.- Elaborar prèviament les recomanacions que deuran inspirar la tria de la docència de cada curs.

6.- Emetre els informes que siguen sol·licitats al departament sobre convalidacions.

7.- Informar als òrgans competents sobre qualsevol conflicte o irregularitat observada en el desenvolupament de l’activitat docent del departament.

8.- Altres activitats que el consell de departament delegue expressament en la Comissió.

Composició Comissió Docent

La Comissió Docent està formada pels responsables de cadascuna de les unitats docents així com pel Secretari/a del departament, un membre de la Junta Permanent i per un encarregat/a de convalidacions.