Logo de la Universdad de Valencia Logo Departamento de Sociología y Antropología Social Logo del portal

COMISSIÓ ECONÒMICA

 

Funcions:

 

1.- Elaborar el projecte de pressupost anual d’ingressos i despeses del departament. Aquest projecte haurà de ser aprovat pel consell de departament.

2.- Redactar la memòria econòmica anual per a la seua aprovació pel consell de departament.

3.- Supervisar els ingressos i despeses que tinguin lloc.

4.- Comprovar periòdicament l’estat de l’inventari dels bens del departament..

5.- Executar les funcions que li encomani el consell de departament en temes econòmics.

 

Composició:

La comissió econòmica estarà integrada pel director o la directora del departament (o per la persona en la que delegui), un membre del PAS i dos professors o professores pertanyents al consell de departament.