Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Enginyeria Química, Ambiental i de Processos Logo del portal

Seguiment del doctorant

1. Una vegada admés i matriculat al programa de doctorat, a tots els doctorands i doctorandes els serà assignat per part de la Comissió Acadèmica un tutor o tutora, doctor o doctora amb experiència investigadora acredita en un termini màxim de quinze dies.

2. La Comissió Acadèmica assignarà a cada doctorand o doctoranda, en el termini màxim de sis mesos des de la seua matrícula, un director de tesi doctoral que podrà ser coincident o no amb el tutor o tutora. Aquesta assignació es realitzarà atenent els criteris descrits en Direcció i codirecció de tesi.

3. Amb posterioritat a la formalització de la primera matrícula, el doctorand o doctoranda, la Universitat, el tutor o tutora, i si escau el director o directora hauran de subscriure de forma conjunta el compromís doctoral, relatiu, entre altres qüestions, al procediment de resolució de conflictes que es puguen plantejar, als aspectes relatius a la propietat intel·lectual o industrial i, en general a les funcions de supervisió de l'activitat investigadora del doctorand o doctoranda.

4. Una vegada realitzada la primera matrícula es materialitzarà per a cada doctorand o doctoranda el document personalitzat d'activitats, on es registraran totes les activitats d'interés per al desenvolupament del doctorand o doctoranda, així com del desenvolupament de la tesi, a l'efecte de revisió pel tutor o tutora i el director de la tesi i la seua avaluació per la Comissió acadèmica.

5. Amb anterioritat al fet que finalitze el primer any el doctorand o doctoranda elaborarà un pla d'investigació, avalat pel tutor o tutora i el director o directa, aquest pla haurà d'incloure la metodologia i els objectius, els mitjans i la planificació temporal. Aquest pla es podrà millorar al llarg de la seua permanència en el programa de doctorat i haurà de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora.

6. Anualment la Comissió Acadèmica avaluarà el pla d'investigació i el document d'activitats juntament amb els informes que haurà d'emetre el tutor o tutora i el director o directora. L'avaluació positiva serà requisit per a poder continuar en el programa. En cas d'avaluació negativa, que haurà de ser motivada, el doctorand o doctoranda haurà de ser novament avaluat en el termini de sis mesos, per al que s'haurà d'elaborar un nou pla d'investigació. Si es produeix una nova avaluació negativa, es donarà de baixa definitivament al doctorand o doctoranda. Davant aquestes resolucions que no esgoten la via administrativa, l'interessat podrà interposar recurs d'alçada, que resoldrà, previ informe de la Comissió d'Estudis de Postgrau, el Rector o persona en qui delega.

7. Per a la matrícula d'anys successius serà necessari un informe favorable per part de la Comissió Acadèmica d'aquest document personal d'activitats i del pla d'investigació.

8. La Comissió Acadèmica autoritzarà l'estada i les activitats realitzades en una institució d'ensenyament superior internacional o en un centre d'investigació internacional. A més, indicarà si aquestes activitats es consideren adequades a fi d'atorgar l'esment internacional del títol de doctor. Per a això, el doctorand/a haurà de presentar la seua sol·licitud davant la Comissió Acadèmica amb el vistiplau del director/a i tutor/a de la tesi amb un termini mínim de quinze dies d'antelació a l'inici de l'estada. Aquells/as estudiants amb possibilitat de finançament d'últim curs i que encara no hagen realitzat l'estada se'ls sol·licitarà que proposen un pla. El document amb el pla per a mobilitat s'annexarà al pla d'investigació i document d'activitats per a la seua aprovació per la Comissió Acadèmica. De forma excepcional, en cas de no estar prevista la seua realització, el/la estudiant inclourà una motivació que s'adjuntarà al pla d'investigació i document d'activitats per a la seua avaluació per part de la Comissió Acadèmica.

Les guies de l'estudiant de doctorat de la Universitat de València, i els models de formularis es poden trobar en la Escola de Doctorat.