Logo de la Universitat de València Logo Programa de doctorat en Parasitologia Humana i Animal Logo del portal

 1. Instruccions sol·licitud
 2. Documentació a presentar
 3. Resolució
 4. Notificació i publicació
 5. Termini de reclamació
 6. Matrícula
1. Instruccions sol·licitud

Podran presentar la sol·licitud de preinscripció, en els terminis indicats, les persones que complisquen amb els requisits d'admissió generals i específics de cada Programa de Doctorat.

La sol·licitud es realitzarà a través de la seu electrònica de la Universitat, mitjançant l'enllaç que figura en la pestanya Sol·licitud electrònica a partir del 25 d'abril de 2024 a les 10h (Hora espanyola).

 Cada persona interessada només podrà realitzar una única sol·licitud, podent triar fins a un màxim de tres opcions entre els diferents programes de Doctorat .

L’ estudiant que finalitze els estudis que li donen accés al doctorat en el present curs acadèmic, podrà preinscriure’s, encara que en el moment de presentació de la seua sol·licitud no haja finalitzat aquests estudis. Podran ser admesos i formalitzar la seua matrícula. En tot cas aquesta matrícula quedarà condicionada al compliment de tots els requisits d'accés abans del 30 de novembre de 2024 a les 23:59h (Hora espanyola). La no acreditació d'aquestes condicions comportarà l'anul·lació d'ofici de la matrícula.

2. Documentació

La documentació es presentarà en format electrònic, amb la sol·licitud de preinscripció. El/la estudiant es fa responsable de l'autenticitat de la documentació aportada electrònicament.

La presentació en paper de la documentació no serà necessària, excepte si existeixen dubtes sobre la seua autenticitat. En aquest cas, se sol·licitarà a l'estudiant, de manera motivada, que presente en paper la confrontació de les còpies aportades, podent-se reclamar, a més, la presentació de la documentació original.

La presentació de la documentació en format electrònic amb la sol·licitud de preinscripció és requisit indispensable per a la tramitació d'aquesta. 

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud de preinscripció és la següent (els documents s'hauran d'escanejar en un sol document dins de cada apartat):

a) NIF (espanyols), NIE (residents a Espanya) o PASSAPORT (estrangers) tots ells en vigor . En el cas que els estudis superiors oficials previs s’hagen realitzat a la Universitat de València, no serà necessari aportar aquesta documentació.

b) Títols Universitaris Oficials. En el cas de titulacions oficials expedides per la Universitat de València, no serà necessària la seua presentació. En la resta de casos s'aportarà el títol universitari oficial, que segons la forma d'accés serà:

 • Acreditació Títol Grau i Títol Màster (Article 6.1 Reial Decret 576/2023).
 • Títol de Llicenciat/da (Acord del Consell de Govern 24/06/2014).
 • Certificat d'estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats, obtingut d'acord amb el que disposa el Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, o d'haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.
 • Acreditació d'avaluació positiva de dos cursos de formació sanitaria especialitzada.
 • Títol de doctor de regulacions anteriors.

Si la titulació d’accés és de màster oficial, caldrà aportar el títol de màster i el dels estudis universitaris oficials previs (Grau, Llicenciatura, etc.).

En el cas de titulacions obtingudes en universitats d’estats no pertanyents a la Unió Europea ni signataris de l’Acord Econòmic Europeu o d’un acord bilateral amb la Unió Europea, el títol haurà d’anar degudament legalitzat o postil·lat i, segons el cas, caldrà acompanyar-lo de traducció oficial (veure apartat Requisits titulas estrangers).

A més, en el cas de titulacions oficials obtingudes en universitats d’estats aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior, serà necessari presentar la credencial d’homologació del títol pel Ministeri d’Educació espanyol. En el cas que el títol no estiga homologat, la persona sol·licitant haurà de pagar, en el moment de fer la preinscripció, la corresponent taxa per a l’estudi d’equivalència de la seua titulació. L'estudi de l'equivalència de títols està subjecte a una taxa administrativa que s'abona en el moment en el qual es realitza la preinscripció electrònica al doctorat. (Consulte el Decret anual del Govern de la Generalitat Valenciana pel qual es fixen les taxes per a la prestació de serveis acadèmics universitaris). Si s’hagués realitzat ja la preinscripció a doctorat en cursos anteriors i s’hagués obtingut la resolució d’equivalència corresponent, s'estarà exempt/a del pagament de la taxa.

c) Certificats Acadèmics Oficials. Certificats corresponents als estudis realitzats en Màsters Oficial i als estudis oficials previs (Grau, Llicenciatura, etc.). En el cas dels titulats per la Universitat de València, no serà necessària la seua presentació.

Els i les estudiants estrangers presentaran el certificat acadèmic oficial (qualificacions) legalitzat o postil·lat i, en el seu cas, traduït oficialment (consultar apartat Requisits titulats estrangers). A més, hauran de presentar el document amb la nota mitjana calculada en base 10, conforme al procediment establert pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Més informació sobre el procediment per al càlcul de la nota mitjana ací.

En el cas de presentar el títol oficial de la titulació d'accés però no aportar el certificat acadèmic oficial amb expressió de nota mitjana i en el cas dels títols estrangers, a més, la seua conversió en base 10 de l'ANECA i la seua legalització, la nota mitjana que comptarà en l'expedient per a la seua baremació serà un 5 (aprovat) en base 10.  

d) Si el títol de Màster és de fora de l'EEES, un certificat expedit per la universitat d'origen, en el que s'indique que aquests estudis donen accés a doctorat en eixe país (Model de certificat). No obstant això, es podrà exigir per a països dins de l'EEES un certificat expedit per la universitat d'origen quan existisquen dubtes raonables de la seua veracitat.

e) Documentació Específica del doctorat (acreditació d'idiomes...): en el cas que la Comissió Acadèmica del programa de doctorat requerisca l'aportació de documentació addicional, caldrà adjuntar-la ací.

f) Documentació Justificativa Dedicació Parcial (justificació treball, obligacions familiars....): En el cas de no seleccionar la dedicació a temps parcial, no cal aportar res.>

g) Carta Motivació.

h) En cas de discapacitat, còpia del certificat expedit per la unitat de valoració de la Comunitat Autònoma.

i) Altres Documents: la persona sol·licitant pot adjuntar altres documents que considere adients.

3. Resolució

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de preinscripció, la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) de cada Programa de Doctorat baremarà les sol·licituds, atenent als criteris d'admissió i baremació previstos en cada Programa de Doctorat.

Les places oferides s'assignaran en funció del resultat de la baremació de la sol·licitud de preinscripció i de l'ordre de prioritat assenyalat per l'estudiant en la seua sol·licitud.

En cas que s’haja sol·licitat més d’un doctorat, la priorització de les opcions realitzada en el moment de fer la sol·licitud és vinculant. Així, si la persona sol·licitant ha sigut baremat favorablement en més d’un programa, l’admissió serà en aquell que haja seleccionat com a preferent

4. Notificació i publicació

La resolució provisional del procediment de preinscripció es notificarà als estudiants en la seu electrònica a través de “els meus tràmits” el dia 25 de septembre de 2024. S'avisarà d'açò a través d'un correu electrònic remès a l'adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud de preinscripció.

Cada estudiant només podrà estar admès en un únic programa de Doctorat, podent resultar en llista d'espera en diversos programes que haja sol·licitat amb més prioritat.

Els resultats del procediment de preinscripció també es publicaran al Tauler d'Anuncis de la Universitat de València i a la pàgina web de l'Escola de Doctorat.

5. Termini de reclamació

Després de la notificació i publicació dels resultats de la preinscripció, el dia 25 de septembre, es podrà  interposar reclamació davant la corresponent CAPD de cada programa de doctorat, durant els dies 26 i 27 de septembre, ambdós inclosos. Posteriorment a aquestes dates no s'admetrà cap  reclamació en aquest sentit.

6. Matrícula

Únicament les persones que resulten admeses podran matricular-se. Per veure com matricular-se, podeu consultar el apartat de Matrícula.