Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Teledetecció Logo del portal

  • Calibratge i validació de sensors. Calibratge radiomètric de sensors de teledetecció en diversos intervals espectrals emprant mesures en el sòl i atmosfèriques. Validació de productes derivats de mesures de teledetecció emprant mesures coincidents en el sòl i/o l'atmosfera.     
  • Mesura i modelització de fluxos d'energia i CO2. Modelització física dels processos que regeixen l'intercanvi d'energia (radiació neta, calor sensible, evapotraspiració) i CO2 entre la superfície terrestre i l'atmosfera. Mesura d'aquestes magnituds mitjançant tècniques de teledetecció i instrumentació "in situ".
  • Radiometria. Tècniques de mesura de radiació electromagnètica reflectida i/o emesa per la superfície terrestre i l'atmosfera mitjançant radiòmetres i espectrorradiòmetres en el camp i en el laboratori. Mesures radiomètriques en l'espectre solar, tèrmic i de microones.     
  • Mesura i modelització de paràmetres atmosfèrics i biofísics. Mesura i anàlisi de paràmetres radiactius fonamentals en l'atmosfera com aerosols, albedo de dispersió simple, etc. Estudi de núvols i les seues característiques. Paràmetres climàtics. Mesura i anàlisi de paràmetres biofísics (NDVI, clorofil, reflectivitat, etc.)
  • Definició de requeriments per a futurs sensors i missions. Estudi dels requeriments tècnics (radiomètrics, espectrals, orbitals) per al disseny de nous sensors i missions de teledetecció. Simulació de mesures, imatges i productes derivats a partir d'aquests nous sensors.
  • Algoritmes de processat digital d'imatges. Desenvolupament de nous algoritmes per al processat digital avançat d'imatges de teledetecció. Tècniques de restauració, correcció, classificació i estimació de paràmetres a partir d'imatges de teledetecció. Fusió d'imatges i detecció de canvis.
  • Aplicacions de teledetecció. Aplicacions operatives de la teledetecció en diversos camps científics relacionats amb l'estudi de la biosfera, l'atmosfera, els oceans i aigües continentals i la criosfera. Desenvolupament de noves aplicacions de teledetecció. Models de simulació numèrica de processos.