University of Valencia logo Logo Electoral Commission Logo del portal

Col·legis
A Professors funcionaris doctors 51%
B Resta de personal docent i investigador 13%
C Estudiants 26%
D Personal d'administració i serveis 10%