University of Valencia logo Logo del portal

  • ETSE exposition

Funcions

La Comissió Acadèmica de Títol organitza la docència i garanteix la coherència acadèmica de la titulació.
Són funcions de la comissió acadèmica de títol:

  1. Elaborar la proposta d'organització del curs acadèmic, tenint en compte els criteris establerts per la Junta de Govern i les propostes dels departaments.
  2. Coordinar i supervisar la programació docent dels departaments implicats.
  3. Preparar i difondre la documentació necessària d'orientació i informació als estudiants, per als itineraris curriculars, matèries optatives i de lliure elecció.
  4. Elaborar la proposta d'horaris i d'assignació d'espais.

Composició

Està format per:

President El/la director/a o persona en qui delegue.

Representants:

  • 6 representants del Departament d'Informàtica
  • 2 representants del Departament de Teoria del Llenguatges i Ciencias de la Comunicació
  • 1 representant dels Departaments d'Àlgebra , Matemàtica Aplicada, Astronomia i Astrofísica, Física Aplicada i Electromagnetisme, Comptabilitat,Història de la Ciència i Documentació i Direcció d'Empreses
  • 4 representants de la titulació d'Enginyeria Informàtica a proposta de l'ADR de l'ETSE-UV
  • 4 representants de la titulació d'Enginyeria Multimèdia a proposta de l'ADR de l'ETSE-UV

Subcomissió permanent

Desenvolupa les tasques delegades pel ple de la CAT i informa de les seues actuacions.

Accés a documentació

 

Convocatòries de reunió

Actes i documentació (només per a membres de la CAT, accés restringit)

 

Membres

(Els qui ho són també de la subcomissió permanent estan assenyalats amb *).

 

 

Nom Categoria Càrrec/Departament/ Titulació
Coma Tatay, Inmaculada * PDI Presidenta de la CAT
Arevalillo Herráez, Miguel * PDI Coordinador Grau Enginyeria Informàtica i Coordinador 3r Curs Grau Enginyeria Informática
García Fernández, Ignacio * PDI Coordinador Grau Enginyeria Multimèdia i Coordinador 4r Curs Grau Enginyeria Multimèdia
Boluda Grau, José Antonio * PDI  Coordinador 1r Curs Grau Enginyeria Informática
Pérez Conde, Carlos PDI Coordinador 2n Curs Grau Enginyeria Informàtica
Barber Miralles, Fernando PDI Coordinador 4r Curs Grau Enginyeria Informàtica
Moreno Clari, Paloma * PDI Coordinadora 1r Curs Grau Enginyeria Multimèdia
Martínez Gil, Francisco PDI Coordinador 2n Curs Grau Enginyeria Multimèdia
Soriano García, Francisco PDI Coordinador 3r Curs Grau Enginyeria Multimèdia
Albert Blanco, Jesús PDI Departament Informàtica
Martínez Durá, Rafael PDI Departament Informàtica
Fernández Marin, Marcos PDI Departament Informàtica
Casas Yrurzum, Sergio PDI Departament Informàtica
Segura García, Jaume PDI Departament Informàtica
Gimeno Sancho, Jesus PDI Departament Informàtica
Sánchez  Castillo, Sebastián * PDI Departament  Teoria dels Llenguatges i CC. Comunicació
Pellicer Rosell, Nel.lo PDI Departament Teoria dels Llenguatges i CC. Comunicació
Sánchez Royo, Juan F. PDI Departament Física Aplicada i Electromagnetisme
Estebán Romero, Ramón PDI Departament Matemàtiques
Guerrero Cortina, Francisco PDI Departament Matemàtiques
Font Roda, José Antonio PDI Departament Astronomia i Astrofísica
Molina Llopis, Rafael PDI Departament Comptabilitat
Cobos Caballero, Ángela PDI Departament Direcció d'Empreses
Ruiz Castell, Pedro PDI Departament Història de la Ciència i Documentació
Consuegra Plaza, Mikel Estudiant Grau en Enginyeria Multimèdia
Jiménez Morales, José Andrés Estudiant Grau en Enginyeria Informàtica
Lopez Navarro, Carlos Estudiant Grau en Enginyeria Multimèdia
Lorenzo Martinez Estudiant Grau en Enginyeria Informàtica
Rodríguez León, Domingo Estudiant Grau en Enginyeria Multimèdia
Herrero Soler, Begoña PAS Secretaria
     

 

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy