Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

COMISSIONS I REPRESENTACIÓ:

Comissió acadèmica de títols (CAT):

*CAT Comunicació Audiovisual: Vicent Saval Berenguer.

*CAT Estudis Anglesos: Alejandro Garés Molero.

*CAT Estudis Hispànics:, Ana Barbé Gonzálvez, Marc Antoni Ferrer Reig i Carmen Varea Pérez.

*CAT Filologia Catalana: Berta Serra Gómez. Suplent: Xavi Olivares Martines. Es presenten: Christian Ribera Palop i Mar Pamblanco Taberner.

*CAT Filologia Clàssica:. Claudia Valeria Vigo.

*CAT Llengües Modernes i les seues literatures: Alba Font de mora Paes, Alexander Lloret Falkenberg.

*CAT Periodisme: Marta Meneu Borja.

*CAT Traducció i Mediació Interlingüística: Alba Gil Cano, Noelia Máñez Alcaide i Ana María Valero Sanchís.

Junta Electoral: Brenda Hernández Barberon i Mariona Baixauli Fernández.

Comissió de pràctiques externes: Noelia de la Torre Martínez, Berta Serra Gómez, Alejandro Garés Molero i Guillem Soler Descals. Es presenta: Carmen Varea Pérez i Ana María Barbé Gonzálvez.

C. Programes d’intercanvis d’estudiants: Alba Gil Cano, Alejandro Garés Molero, Ana Barbé Gonzálvez i Marta Meneu Borja.

C. Econòmica: Pablo Albert Borrell i Carmen Varea Pérez i Ana María Barbé Gonzálvez.

C. Normalització lingüística: Berta Serra Gómez, Pablo Albert Borrell i Marc Antoni Ferrer Reig.

C. Qualitat: Alba Gil Cano, Vicente Saval Berenguer, Ana Barbé Gonzálvez,  Alejandro Garés Molero i Marc Antoni Ferrer Reig.

C. Igualtat: Alejandro Garés Molero, Berta Serra Gómez, Alba Gil Cano, Marc Antoni Ferrer Reig i Ana María Barbé Gonzálvez.

Comissió de Revisió de qualificacions: Alejandro Garés Molero, Vicent Saval Martínez,  Guillem Soler Descals. Marc Antoni Ferrer Reig, Carmen Varea Pérez i Ana Barbé Gonzálvez.

Comissió d'Extensió universitària: Marta Meneu Borja.

Comissió de Voluntariat: Mariona Beatriu Baixauli Fernández, Pablo Albert Borrell i Ana María Barbé Gonzálvez.

Comissió de comunicació: Pablo Albert Borrell, Marta Meneu Borja, Marc Antoni Ferrer Reig i Ana María Barbé Gonzálvez.

S’elegeix als següents membres de l’ADR com a representats de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació en el ple de l’AGE:

Claustre BEA: Berta Serra Gómez, Marta Meneu Borja  i Vicente Saval Berenguer.

Electes de l’ADR: Alba Font de mora Paes i Alexander Lloret Falkenberg.

Claustre SAÓ:

Electes de l’ADR:

  • ACTES:

- 30.11.2015 -09.02.2016 -04.05.2016 -13.10.201601/12/2016 -12.09.2017 -31.10.2017 -14.12.2017

 

  • FUNCIONS:

Són funcions de l’assemblea de representants de centre:

a) Acordar i proposar les mesures que considere oportunes per a la millor defensa dels drets i interessos dels estudiants i les estudiantes.

b) Acordar la convocatòria de l’assemblea d’estudiants de centre amb la periodicitat establerta en el reglament.

c) Proposar al Consell de Govern, perquè l’aprove, un projecte de reglament que en regule la constitució i el funcionament.

d) Elegir la mesa de coordinació que, d’acord amb el reglament, ha de vetllar pel compliment dels acords presos per l’assemblea.

e) Coordinar les iniciatives que sorgesquen de les assemblees de grup.

f) Proposar la distribució de l’assignació pressupostària que, en l’àmbit del centre, es dedique a activitats esportives i culturals dels estudiants i les estudiantes.

g) Elegir i, si escau, revocar els representants en les comissions de centre i en aquelles d’universitat en què hi haja establert un sistema de representació per centre.

h) Elegir entre els seus membres i, si escau, revocar les persones que formaran part de l’Assemblea General d’Estudiants en representació de l’assemblea de representants de centre.

i) Ser oïda en els expedients disciplinaris oberts a estudiants del centre respectiu.

j) Elaborar i elevar propostes a la junta de centre i, mitjançant l’Assemblea General d’Estudiants, al Consell de Govern i al Claustre.

k) Dur a terme totes les tasques que li encomane la junta de centre i, en general, aquelles que deriven d’aquests Estatuts.