Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

L’objecte d’aquesta normativa és regular el reconeixement i la transferència de crèdits en els estudis universitaris conduents a l’obtenció dels corresponents títols oficials de grau i màster de la Universitat de València, d’acord amb el que s’estableix en el Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, així com el que s’estableix en el Reial Decret 1618/2011, d’11 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior.

Procediment

Els procediments de reconeixement o transferència hauran d’iniciar-se a instància de l’estudiantat.

Les sol·licituds es presentaran en el Registre Electrònic General de la Universitat de València d’acord amb el que s’estableix en l’article 16 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini de presentació, que coincidirà amb el període de matrícula de la titulació que curse la persona sol·licitant, serà el que s’establisca en el calendari de processos de gestió acadèmica que anualment aprova el Consell de Govern.

Resolució

Seran competents per a resoldre aquests procediments el degà o la degana i director o directora del centre a què estan adscrits els ensenyaments que es pretenen cursar, vist l’informe previ de la comissió acadèmica responsable del corresponent títol oficial. No serà necessari l’esmentat informe quan se sol·licite, exclusivament, la transferència de crèdits, en el cas de reconeixement d’activitats de participació, ni en els supòsits que es contemplen en l’article 13.6 d’aquest reglament.

El termini màxim per a emetre la resolució serà d’un mes comptat des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. En el cas que no es resolga expressament en l’esmentat termini s’entendrà desestimada la petició.

Normativa reguladora