Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

La convalidació  d'estudis estrangers per estudis universitaris espanyols parcials a la Universitat de València, s’ha de fer de conformitat amb  els criteris fixats pel Consell de Coordinació Universitària, el Consell de Govern de la Universitat de València i les juntes de centre d'aquesta Universitat.
Aquells estudiants amb estudis universitaris estrangers susceptibles de convalidació parcial,que desitgen continuar els mateixos ensenyaments o equivalents a la Universitat de València, hauran  de demanar la seua admissió  i convalidació  al centre que impartisca la titulació sol·licitada.

Criteris d'admissió

Criteris generals

En el cas que l'expedient presentat fóra susceptible de convalidar el primer curs complet o un mínim de 60  crèdits, podrà ser considerada la seua admissió, tenint en  compte les qualificacions de l'expedient universitari, en funció  de la disponibilitat de places en la titulació.

Criteris de prelació

En les titulacions en  què hi haja problemes de places disponibles, les juntes de centre, a proposta de la CAT corresponent, establiran uns criteris de prelació. Així mateix, per a cada curs acadèmic s’ha de determinar el nombre de places que cada centre pot assignar per ser cobertes per aquesta via. En aquests casos, s'ha de realitzar un estudi previ de l'expedient de la persona sol·licitant a l’efecte de realitzar la baremació corresponent, sense que això  signifique la seua admissió, que estaria condicionada a l'existència de places disponibles. Tant els criteris com el nombre de places disponibles hauran de fer-se públics en el tauler d’anuncis del centre.

Criteris de selecció

Si la sol·licitud  de plaça ho és per a estudis en  què la demanda de places resulte inferior a l'oferta, les juntes de centre podran, així mateix, establir criteris de selecció, encara que n’hi
haurà prou que els estudiants puguen convalidar un mínim de 15 crèdits o, si és el cas, una assignatura.

Estudiants que poden demanar la convalidació parcial

Poden  presentar les sol·licituds d'admissió  per convalidació  parcial d'estudis estrangers els següents:

 1. Estudiants amb estudis universitaris estrangers oficials parcials.
 2. Estudiants amb estudis completats amb l'obtenció  d'un títol estranger, que hagen sol·licitat l'homologació  de l'esmentat títol i haja estat denegada, sempre que la denegació no estiga fundada     en  alguna de les causes recollides en l'art. 5 del Reial Decret 285/2004, de 20  de febrer (títols i diplomes propis, títols espanyols extingits, que no tinguen validesa oficial al país d'origen, els atorgats per centres que no tinguen la pertinent autorització, i els ja homologats).
 3. Estudiants amb  estudis completats amb  l'obtenció  d'un  títol estranger, que no hagen sol·licitat l'homologació de l'esmentat títol.
 4. Estudiants amb  estudis completats que hagen  sol·licitat, o l’hagen  obtinguda, l'homologació al grau acadèmic genèric de llicenciat o diplomat.

Sol·licitud

El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud motivada de la persona interessada, dirigida al degà o  degana de facultat, director o  directora d’escola, acompanyada dels documents
següents:

 1.  Certificació acreditativa de la nacionalitat del sol·licitant (fotocòpia compulsada del DNI o passaport).
 2.  Certificació acreditativa dels estudis cursats, en què consten, entre altres extrems, la durada oficial, en anys acadèmics, del programa d'estudis seguit, les assignatures cursades, la       càrrega horària de cada assignatura i les seues qualificacions.
 3.  Programes de les assignatures cursades, segellats per la universitat de procedència.
 4.  Document oficial que acredite que la universitat d'origen  està autoritzada o està reconeguda en el sistema d'educació superior del país corresponent.
 5.  Declaració  jurada de no  haver sol·licitat l'homologació  del títol corresponent ni estar pendent de resolució.
 6.  Qualsevol altre document que la persona interessada o  el centre considere necessari per donar suport a la petició

Sol·licitud

Documents estrangers

 1. Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents en la matèria, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracte.
 2. Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si és el cas, mitjançant la postil·la del Conveni de l'Haia. Aquest requisit no  s'exigirà en els documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió  Europea o  signataris de l'Acord  sobre l'Espai Econòmic Europeu.
 3. Han d'anar acompanyats, si és el cas, de la seua corresponent traducció oficial a qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana

Pagament de taxes

L'admissió  de l'estudiant per convalidació  parcial implica el pagament de les taxes corresponents per a la incorporació  de les convalidacions en  l'expedient. La quantitat resultant s'inclourà en el rebut de matrícula.

Normativa reguladora