Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Els estudiants que desitgen continuar els mateixos estudis iniciats de titulacions amb plans a extingir en altres universitats  espanyoles han de sol·licitar el trasllat segons el següent procediment:

Requisits

Haver superat en els estudis d'origen 60 crèdits (si es tracta de titulacions estructurades en crèdits), o les assignatures corresponents al primer curs complet (si es tracta de titulacions no estructurades en crèdits).No podran sol·licitar el trasllat els qui hagen superat en la universitat d'origen la totalitat de les troncals de la titulació.

Procediment

S'ha d'adreçar una sol·licitud al degà/ana o director/a del centre que imparteix la titulació amb una exposició de motius.

Sol·licitud

Documentació a aportar:

  1. Sol·licitud
  2. Certificació acadèmica personal de l'expedient amb constància de la nota mitjana
  3. Còpia del DNI o passaport
  4. Còpia de la publicació al BOE del pla d'estudis que s'estiga cursant
  5. Qualsevol altre document que recolze i/o justifique la petició.

Criteris:

Els centres podran establir uns criteris d'admissió que, en qualsevol cas, hauran de tindre en compte les qualificacions obtingudes pel sol·licitant i el nombre de places disponibles. Tant els criteris com les places hauran de fer-se públiques als taulers d'anuncis dels centres.

Terminis:

Seran establerts per cada centre i fets públics als taulers d'anuncis de cada facultat o escola.

Resolució:

La resolució de l'admissió serà una  comunicació per escrit a la persona sol·licitant.

Tramitació:

S'ha de demanar el trasllat en la universitat d'origen i fer el pagament de les taxes corresponents. Després cal fer la matrícula a la titulació en la qual s'ha estat admés. En aquest moment caldrà aportar:

  • Resguard de l'abonament de la taxa de trasllat
  • Programes de les assignatures cursades, segellats pel centre de procedència

Nota: Per al trasllat entre titulacions de la Universitat de València (inclosos els centres adscrits) no caldrà l'abonament de cap taxa.Si l'estudiant no reuneix els requisits esmentats, o desitja canviar de titulació, haurà de recórrer a la preinscripció ordinària.

Normativa reguladora