Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Normativa del Centre

Normatives de la Universitat de València

Aquesta és la relació de les normatives de la Universitat de València que regulen els títols oficials:

 • Protocol d'actuació davant pràctiques fraudulentes a la Universitat de València. ACGUV 123/2020
 • Reglament d'Avaluació i Qualificació de la Universitat de València per a títols de grau i màster. ACGUV 108/2017
 • Reglament de Matrícula de la Universitat de València per a títols de grau i màster. ACGUV 107/2017
 • Reglament de Pràctiques externes de la Universitat de València. ACGUV 131/2012.
 • Reglament per a l'adjudicació de premis extraordinaris de les titulacions de grau de la Universitat de València. ACGUV 32/2012.
 • Convocatòria extraordinària plans d'estudi en procès d'extinció. ACGUV 156/2011.
 • Carta de Drets i Deures dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
 • Procediment regulador de les proves d'accés a estudis universitaris pera majors de 25 i 45 anys. ACGUV 51/2010.
 • Procediment de selecció per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau per a majors de 40 anys mitjançant l’acreditació d’experiència laboral o professional. Inclou la baremació dels curricula en l'article 4. ACGUV 52/2010.
 • Reglament de les comissions acadèmiques de títol. ACGUV 154/2009
 • Reglament sobre admissió d’estudiants/tes amb estudis universitaris oficials parcials. ACGUV 156/2010.
 • Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits. ACGUV 126/2011.
 • Reglament de reconeixement acadèmic per la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. ACGUV 215/2010.
 • Protocol d'Atenció a la Identitat i a l'Expressió de Gènere de la Universitat de València. ACGUV 138/2019
 • Reglament sobre l’atenció acadèmica als estudiants i les estudiantes amb discapacitat. ACGUV 127/2010.
 • Reglament del treball de fi de grau. ACGUV 299/2011.
 • Reglament de Mobilitat de la Universitat de València ACGUV 196/2013
 • Criteris per a la matrícula en els estudis que es troben en procés d’extinció. ACGUV 258/2011.
 • Reglament de Permanència dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València.