Logo de la Universitat de València Logo del portal

 • Estudiants de la Universitat de València

Instància general

Actuació amb representant o Autorizació a un tercer

Sol.licitud Reconeixement de crèdits - diplomatura/ llicenciatura/ grau/ masters.

Sol.licitud Reconeixement de crèdits per Participació

Sol.licitud incorporació crèdits (Assignatures)per Transferencia.

Sol.licitud de Matricula a Temps Parcial

Sol.licitud d´Anulació de Matricula per ENTREU

Sol.licitud de Trasllat d´Expedient

Sol.licitud Admissió per canvi estudis oficials parcials (estudiants que venen )
 

Sol.licitud d´Avançament de Convocatoria  per ENTREU

Sol.licitud Convocatoria Extraordinari per Extinció d´Estudis

Sol.licitud Impugnació d´Examens per ENTREU

►Sol.licitud Certificat Matricula- gratuito en ENTREU

►Sol.licitud Certificat d´Admissió a Master- gratuito en ENTREU

►Sol.licitud de Certificat de Assegurança Escolar- gratuito en ENTREU

►Sol.licitud de Taxa de Matricula- gratuito en ENTREU

►Sol.licitud Modificació de Matricula.


Sol•licitud reconeixement de crèdits
 Ho poden sol·licitar estudiants/es de la Facultat que vulguen que se'ls reconeguen crèdits que han estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, en aquesta o en una altra universitat. Així mateix, poden ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

 • Termini: En el termini de matrícula
 • Pas a pas:
 1. Emplenar sol·licitud en entreu.uv.es
 • Documents

1.Instància de reconeixement de crédits- másters-A1 ,A2


 

 Sol·licitud de matrícula a temps parcial
L'article 11 del REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU, aprovat pel consell de Govern de 9 de juny de 2010, estableix que:

El règim de dedicació ordinari dels estudiants i les estudiantes és el de temps complet.
Els estudiants i les estudiantes que vullguen cursar els estudis a temps parcial, ho han de sol·licitar cada curs acadèmic en el termini fixat i formalitzar la matrícula dintre els itineraris curriculars establerts pel centre responsable de la titulació.
El règim de dedicació a temps parcial es demanarà per causes justificades, entre unes altres, per activitat laboral regular i acreditada, la pràctica esportiva d'alt nivell, necessitats educatives especials, responsabilitats familiars o de representació estudiantil.

 • Termini: abans de matrícula (per a estudiants de 2n curs i posteriors)
 • Sol·licitud des de la seu electrònica Entreu
 • Estudiants de primer curs (sol·licitar  durant la matrícula)
 • Documentació: Adjuntar justificant de la causa al·legada

1. Instancia específica (Entreu.uv.es)
2. Justificant causa al·legada
 


Anul•lació de matrícula
REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU, aprovat pel consell de Govern de 9 de juny de 2010 modificat en Consell de Govern de 25 de juny de 2013

Només és procedent anul·lar la matrícula per:

> Anul.lacio d´ofici: Manca de pagament de les taxes de matrícula. S´anul.larà la totalitat de la matrícula, mitjançant requeriment previ i posterior resolució del degà. L´anul.lació implicarà la revocació de les qualificacions. Si es tracta d´un estudiant de primer curs NO tindrà reserva de plaça per al curs següent i, si vol tornar a matricualr-se, caldrà que faça de nou la preinscripció. 

Anul.lacio per causes de força major, L´estudiant podrà sol.licitar, per causa de força major sobrevinguda:

a) anul.lació total de la matrícula, en qualsevol moment del curs.

b) anul.lació parcial de matrícula. Es podran anular assignatures presentant la sol.licitud dins del termini establert per a cada curs acadèmic.

Es consideren causes de força major les segúents:

 1. Malaltia;
 2. Feina o causes d´índole professional;
 3. Pèrdua econòmica de la unitat familiar;
 4. Qualsevol altra causa que es considere equiparable a les anteriors.

En tots casos vindrà junt a la justificació corresponent

Seràn resoltes per el vicerector amb competències en la materia, amb informe del degà.

Termini:

Pas a pas:

1.Sol.licitud per ENTREU.
2.Si és necessari s'adjunta documentació acreditativa.

 • Documents

1.Sol.licitud per ENTREU

2.Causa justificada, si cal.


 


Tràmit de trasllat d'expedient (estudiants que se´n van)

Definició: Estudiants/es que volen anar a estudiar a altra Universitat o Facultat.


Termini: durant tot l'any
Procediment:
1. Cal emplenar en entreu.uv.es sol•licitant el trasllat d'expedient i adjuntar la carta d'admissió de la universitat de destí.
2. Pagar les taxes corresponents per trasllat d'expedient i lliurar el justificant de pagament, per començar el tràmit.
3. Es remet l'expedient a la Universitat assenyalada per l'estudiant/a.
Documents
1. Instància general.
2. Carta de admissió
3. Pagament de les taxes corresponents
 


Sol•licitud avançament de convocatòria 
Estudiants/tes que li falten 3 o menys de 3 assignatures per a finalitzar la seva titulació, volen avançar la convocatòria de totes les assignatures per a finalitzar abans de la convocatòria ordinària d'aquestes assignatures, no es valoren les pràctiques ni els crèdits de lliure elecció.

 • Termini: veure en (ENTREU)
 • Pas a pas:
 1. 1.Cal emplenar instància en ENTREU sol·licitant la convocatòria avançada per a totes les assignatures que li falten.
 2. 2.La secretària valora el seu expedient i la seua matrícula
 3. 3.Es publica un llistat amb admesos i no admesos
 4. 4.Examens
 • Documents

1. sol.licitud ENTREU-Grau

2-Sol.licitud d´avançament de convocatòria -Máster -Normativa
 


Sol·licitud convocatòria extraordinària per extinció del Pla d´Estudis
Estudiants/es de la Universitat de València matriculats en plans d'estudis en procés d'extinció que tinguen un màxim de tres assignatures no superades del curs per al qual hagen finalitzat les convocatòries oficials en el curs acadèmic immediatamente anterior.

 • Període: 
 • Pas a pas:
 1. 1.Cal emplenar instància sol·licitant la convocatòria extraordinària en la Secretaria Virtual quan se le indique.
 2. 2.La secretària valora el seu expedient
 3. 3.Es publica un llistat amb admesos i no admesos i la data de realització de l'examen
 4. 4.Si l'examen es superat, la persona interesada por continuar els seus estudis.
 5. 5.Si no es supera l'examen, la persona interesada no podrà finalitzar dita titulació
 6. 6. Examens en el periode ordinari d´examens
 • Documents

1.Sol·licitud de convocatòria extraordinària - Solicitud (en la Secretaria Virtual) - Normativa


 Sol·licitud de impugnació d'examen
Ho pot sol·licitar els/les estudiantes que no estiguen d'acord amb la qualificació obtinguda, ha d'especificar-se la causa de tal sol·licitud.

 • Termini: Durant els 7 dies posteriors al tancament de l'acta
 • Pas a pas:

1.Es realitza en ENTREU

Documents

1. ENTREU (indicar professor, assignatura, grup, titulació)

2.Normativa


 Sol.licitud Admissió per canvi estudis oficials parcials o canvi universitat (estudiants que venen )

Definició: Estudiants/es d'altres titulacions i/o Universitats que no havent finalitzat la seua titulació, vulguen seguir els seus estudis en alguna de les titulacions de la Facultat i els sigen reconeguts un mínim de 30 crèdits.
Termini:
Procediment:
1. Cal emplenar instància entreu.uv.es.
2. Cal aportar el certificat d'estudis i els programes de les assignatures superades.
3. La CAT emet un informe basat en l'estudi del expedient.
4. Es publica un llistat amb els/les admesos/as i els/les no admesos/as
5. Se li assigna cita de matrícula als/les estudiants/estudiantes admesos/es
Documents 
Certificat de notes
Programes de les assignatures 

Sol.licitud Modificació de Matricula

Els/les  estudiants poden sol.licitar al degà/degana la modificació de la matricula. Aquesta modificació és reservada als supòsits següents, acreditats degudament:

a) Assignatures ja aprovades o reconegudes.

b) Acabament d´estudis.

c) completar crèdits per a beques.

d) Qualsevol altre que considere el centre. Veure adjunt
 

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies