S’han unificat en un reglament únic tots els reconeixements a què es fa referència en l’article 10 del RD 822/2021, incorporant en l'article 8 d'aquest document el reconeixement per participació en activitats universitàries de cooperació, solidàries, culturals, esportives i de representació, regulades actualment en un reglament independent (ACGUV 215/2010).

Aquesta possibilitat proporciona als estudiants l'ocasió de realitzar activitats que afavorisquen la creativitat, reconeguen la participació en la vida universitària i, en general, complementen els estudis elegits, de manera que els dóna un bagatge cultural complementari al de l'àrea acadèmica d'origen i una formació integral, plural i interdisciplinària com a universitaris i com a ciutadans.

Per a això, la Universitat ha de facilitar als estudiants una oferta específica que ha d'ajustar-se a l'oferta d'activitats culturals, esportives i solidàries de la Universitat, a la configuració dels diferents nivells de participació i representació dels estudiants en la nostra institució i a l'estructura dels plans d'estudi.

La finalitat d'aquest reglament és establir els criteris

  • Reglament de reconeixement i transferència de crèdits en títols oficials de grau i màster de la Universitat de València. ACGUV 178/2023.