Logo de la Universitat de València Logo Gerència Logo del portal

Es constitueix una assegurança de vida col·lectiva a fi de cobrir les contingències de defunció, incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa dels empleats públics de la Universitat de València.
En cas de defunció per qualsevol causa i en el d'Incapacitat Permanent Absoluta i Gran Invalidesa l'assegurança es limita a cobrir fins als 70 anys complerts:

  •    En el cas del Personal d'Administració i Serveis (PAS) fins al dia que compleix els 70 anys, extingint-se la cobertura el dia immediatament posterior.
  •     En el cas del Personal Docent i Investigador (PDI) s'estén a la finalització del curs acadèmic en el qual compleix els 70.


Incapacitat permanent absoluta
Per a la determinació d'aquestes situacions s'estarà a allò previst en el règim de la Seguretat Social corresponent. S'entendrà produïda, en el grau que corresponga, quan siga declarada per l'òrgan competent de la Seguretat Social.


Gran invalidesa
S'entendrà produïda aquesta contingència per la severa o gran dependència del partícip, regulada en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència. S'entendrà produïda, en el grau que corresponga, quan siga declarada per part de l'òrgan competent.