Logo de la Universitat de València Logo Gerència Logo del portal

Amb la finalitat de complementar les prestacions socials de caràcter públic del seu personal, la Universitat de València promou la constitució d'un pla de pensions, com a instrument d'estalvi i previsió que té com a objecte principal el d’oferir prestacions complementàries a les atorgades per la Seguretat Social.
La Universitat de València ha desenvolupat al llarg del curs 2007-2008 el pla de pensions per al seu personal. La iniciativa en qüestió es recollia en els acords sobre condicions de treball que es van materialitzar per acord de la Mesa Negociadora del 12 de febrer de 2007. El dia 7 de maig de 2007 es va constituir per a aquest efecte la Comissió Promotora, de composició paritària, formada per representants dels potencials partícips, designats per les organitzacions sindicals i representants de l'entitat promotora designats per la Universitat de València.
Una vegada elaborades i aprovades les especificacions del pla de pensions, el dia 26 de febrer de 2008, i després d'un concurs públic, la Comissió Promotora va acordar de sol·licitar la seua integració en PENSIOVAL III, amb ASEVAL com a entitat gestora i Bancaixa com a entitat dipositària del fons esmentat.
El pla de pensions de la Universitat de València és del sistema d'ocupació, la qual cosa suposa els següents avantatges enfront de l’anomenat sistema individual:

  • La Comissió de Control del fons de pensions la componen els partícips mateixos del fons, la qual cosa els permet autogestionar la política d'inversió del seu patrimoni.
  • Les comissions de gestió i dipòsit són més baixes.
  • El promotor realitza aportacions al pla en benefici del partícip, sense cost fiscal per a aquest.
  • Permet que el partícip mateix hi realitze aportacions addicionals, amb els avantatges d'un pla d'ocupació.

Per a veure el resum de les característiques del pla és aconsellable consultar les especificacions que es troben publicades en aquesta mateixa pàgina web i la presentació resumida, a més de visitar l'apartat de consultes més freqüents. La resta de seccions informatives disposa de documents necessaris i de consulta.

La Comissió Promotora