University of Valencia logo Logo Head Office Logo del portal

Amb la finalitat de complementar les prestacions socials de caràcter públic del seu personal, la Universitat de València promou la constitució d'un pla de pensions, com a instrument d'estalvi i previsió que té com a objecte principal el d’oferir prestacions complementàries a les atorgades per la Seguretat Social.

La iniciativa en qüestió es recollia en els acords sobre condicions de treball que es van materialitzar per acord de Mesa Negociadora del 12 de febrer de 2007. El dia 7 de maig de 2007 es va constituir per a aquest efecte la Comissió Promotora, de composició paritària, formada per representants dels potencials partícips, designats per les organitzacions sindicals i representants de l'entitat promotora designats per la Universitat de València. Es van aprovar en data 26 de febrer de 2008 les primeres especificacions del pla, i la Comissió Promotora va acordar sol·licitar la seua integració en PENSIOVAL III, amb ASEVAL com a entitat gestora i Bancaixa com a entitat depositària del fons esmentat. Les especificacions del pla s'han modificat en diverses ocasions, sent la darrera actualització l'establida el 03 de març del 2022 per la Comissió de Control, òrgan que supervisa el funcionament i l'execució del Pla de Pensions.

Actualment les prestacions lligades al pla de pensions es determinen en funció de les aportacions del promotor, que són gestionades per VIDACAIXA. S'inclouen les contingències d'incapacitat permanent, dependència, jubilació i defunció.

Es poden consultar les especificacions del pla de pensions en l'enllaç:

Gestió administrativa del Pla de Pensions: Secció de Seguretat Social- Edifici Rectorat Nivell 2- Tel. 963864930