University of Valencia logo Logo Head Office Logo del portal

Reference Rules File(s)
CIUV 1/2024

Circular de la Gerència de la Universitat de València sobre l'aplicació del Manual d'Identitat Visual Corporativa en el marc del 525é Aniversari

CUV 01/2020

Circular de la Gerència de la Universitat de València sobre l'actualització de les previsions d'accés i tancament d'instal·lacions

CUV 8/2014

Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l'exercici 2014 i altres normes de gestió econòmica

CUV 7/2014

Circular de Gestió 7/2014. Instruccions sobre pràctiques externes d'estudiants

CUV 6/2014

Circular de Gestió 6/2014. Instrucció sobre la borsa econòmica per a estudiants que realitzen pràctiques acadèmiques externes en unitats de la Universitat de València.

CUV 5/2014

Circular de gestió 5/2014. Instrucció de la Gerencia per a la comptabilització de factures de tercers que opten pel criteri de caixa en l´IVA.

CUV 3/2014

Circular de gestió 3/2014. Instrucció de la Gerencia sobre el tancament de Centres i Serveis Universitaris per a l´any 2014.

CUV 1/2014

Circular de gestió 1/2014. Instrucció de la Gerencia sobre el gaudiment del dia lliure d´assumptes propis addicional, en la Universitat de Valencia.

CUV 6/2013

Circular de Gestió 6/2013. Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l´exercici 2013 i altres normes de gestió econòmica

CUV 5/2013

Circular de gestió 5/2013. Procediment a seguir per al cobrament dels rebuts de matrícula en el curs acadèmic 2013-2014.

CUV 4/2013

Circular de gestió 4/2013. Instrucció de la Gerencia 4/2013 sobre la gestió de la dedicació horaria en la Universitat de Valencia.

CUV 3/2013

Circular de gestió 3/2013. Instrucció de la Gerencia 3/2013 sobre serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

CUV 2/2013

Circular de gestió 2/2013. Procediment a seguir per al reconeixement del 100% de les retribucions en casos d´IT.

CUV 1/2013

Circular de Gestió 1/2013. Instruccions de Gestió pràctiques acadèmiques externes (PAE) a partir de l´1/10/2013

CUV 1/2013

Circular de gestió 1/2013. Instrució sobre el tancament de Centres i Serveis Universitaris a Pasqua, Estiu i Nadal 2013.

CUV 5/2012

Circular 5/2012. Premis dineraris i en espècie.

CUV 4/2012

Circular de gestió 4/2012. Instrucions per al tancament de la comptabilitat de l´exercici 2012 i altres normes de gestió econòmica.

CUV 3/2012

Circular de gestió 3/2012. Instruccions sobre gestió econòmica de despeses finançades amb subvencions de l´administració de l´estat i altres normes de gestió.

CUV 2/2012

Circular de gestió 2/2012. Sobre el Tancament de Centres I Servis Universitaris a Pascua i Estiu 2012.

CUV 1/2012

Circular de gestió 1/2012. Sobre l´aplicació del Decret-Llei 1/2012 de 5 de gener, del Consell, de mesures urgents per la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana(DOCV 10-01-2012) en l´àmbit del Calendari General de la UVEG.

CUV 5/2011

Circular de Gestió 5/2011. Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l´exercici 2011 i altres normes de gestió econòmica.

CUV 4/2011

Circular de Gestió 4/2011. Restricció Temporal a la Tramitació de Pagaments per Caixa Fixa

CUV 3/2011

Circular de gestió 3/2011. Instrucció de la Gerència sobre serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.

CUV 2/2011

Circular de gestió 2/2011. Instruccions sobre els pagaments per les habilitacions de les caixes fixes dels centres i serveis, pagaments anticipats pel personal i pagaments amb targeta institucional.

CUV 1/2011

Circular de gestió 1/2011. Instruccions de gestió económica dels ingressos i despeses per estudis de màster universitari de la Universitat de valència.

CUV 1/2010

Circular de gestió 1/2010. Instruccions necessàries per al tancament adequat de la comptabilitat de l´exercici 2010.

CUV 2/2009

Circular de Gestió 2/2009. Instruccions per al Tancament de la Comptabilitat de l´exercici 2009

CUV 1/2009

Circular de gestió 1/2009. Restricció temporal a la tramitació de pagaments per caixa fixa.

CUV 3/2008

Circular de gestió 3/2008. Instruccions per al tancament de la comptabilitat de l´exercici 2008 i altres normes de gestió econòmica.

CUV 1/2008

Circular de gestió 1/2008. Modificacions en el reglament de execució pressupostària per a 2008, per aplicació de la Lley 30/2007 de contractes del sector públic.

CUV 1/2007

Circular de Gestió 1/2007. Instruccions per al Tancament de la Comptabilitatde l´exercici 2007 i Altres Normes de Gestió Econòmica

CUV 3/2006

Circular de Gestió 3/2006. Instruccions per al Tancament de la Comptabilitatde l´exercici 2006 i Altres Normes de Gestió Econòmica

CUV 2/2006

Circular de gestió 2/2006. Instruccions de gestió econòmica dels ingresos i despeses per estudis oficials de postgrau de la Universitat de València.

CUV 1/2006

Circular de gestió 1/2006. Nous imports de complement específic per a P.A.S.

CUV 2/2005

Circular de Gestió 2/2005. Instruccions per al tancament de la comptabilitat i liquidació del pressupost de l´exercici 2005

CUV 1/2005

Circular de Gestió 1/2005. Ampliació del Termini per a Comptabilitzacióde Despeses de l´exercici 2004

CUV 3/2004

Circular de gestió 3/2004. Instruccions per al tancament de la comptabilitat i liquidació del pressupost de l´exercici 2004.

CUV 3/2002

Circular de Gestió 3/2002. Procediment per al càlcul i exemples de regularització del precentatge de retenció de L´IRPF per variació de les circumstàncies econòmiques, familiars o personals durant l´exercici

CUV 1/2002

Circular de gestió 1/2002. Novetats respecte a les despeses originades pel concepte "Tesis y tribunales".

CUV 3/2001

Circular de Gestió 3/2001. Noves deduccions d´IVA suportat als proyectes i convenis europeus d´investigació. Relació de sigles dels proyectes d´investigació amb IVA deduïble

CUV 1/2001

Circular de Gestió 1/2001. Noves deduccions d´IVA suportat als proyectes i convenis europeus d´investigació

CUV 5/2000

Circular de Gestió 5/2000. Nou model de comunicació de dades al pagador

CUV 4/2000

Circular de gestió 4/2000. Modificació de les retencions d´IRPF per a l´any 2000.

CUV 3/2000

Circular de gestió 3/2000. I.V.A. deduïble en les despeses imputades a fons departamentals.

CUV 2/2000

Circular informativa 2/2000. Les noves sol·licituds de devolució de l´IRPF.

CUV 1/2000

Circular de gestió 1/2000. Novetats fiscals any 2000.

CUV 7/1999

Circular de gestió 7/1999. Interpretació de l´annex 3 del Manual d´execució pressupostària per a 1999.

CUV 6/1999

Circular de Gestió 6/1999. Model de certificat de residència fiscal per als professors o becaris no residents a territori espanyol

CUV 5/1999

Circular de gestió 5/1999. Informació sobre pagaments de personal de la Universitat de València.

CUV 4/1999

Circular de gestió 4/1999. Canvi en el règim de deducció de les quotes suportades d´I.V.A. en els projectes d´investigació.

CUV 3/1999

Circular de gestió 3/1999. Recomanació sobre pagaments corresponents a factures o altres documents.

CUV 2/1999

Circular de gestió 2/1999. Modificació al Manual de Gestió Econòmica.

CUV 1/1999

Circular de gestió 1/1999. Dades treballadores per a càlcul retenció I.R.P.F.